Jumaat, 3 Januari 2014

Pliding (Siri 5)

Prosedur Tuntutan Mut’ah di Mahkamah Syariah – Pliding (Siri 5).

Kuasa Mahkamah menolak dan membatalkan Pliding
atas permohonan pihak yang bertikai

Dalam posting yang bertajuk ‘Pliding (Siri 4)’ kita telah membincangkan peruntukan seksyen 70 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 mengenai kuasa Mahkamah untuk enggan menerima yakni menolak Pliding yang di failkan sekiranya Pliding itu tidak mematuhi Bahagian Enakmen VIII (bahagian VIII  ini bermula dengan seksyen 63 hingga seksyen 71 Enakmen ini dan khusus mengenai ‘isu pliding’). Kuasa ini adalah kuasa berbentuk budibicara kehakiman Mahkamah yang boleh di mohon oleh mana-mana pihak yang bertikai dan ianya juga boleh di laksanakan oleh Mahkamah atas inisiatif dan kehendaknya sendiri demi untuk keadilan kepada pihak lawan dan agar tiada pihak teraniaya atau menyusahkan serta agar proses Mahkamah tidak di salahgunakan oleh mana-mana pihak yang memohon pertimbangan dan keputusan Mahkamah.

Walaupun peruntukan seperti dalam seksyen 70 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Pahang) 2002 tidak dirujuk samasekali dalam kes AMNAH SHAARI v RODERICK JOHN BROOKS 24 [2007] 1 JH 33 sedangkan peruntukan yang sama terdapat juga dalam Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1988 namun kes ini boleh memberi panduan dan jawapan kepada isu mengenai kuasa Mahkamah untuk membatalkan pliding dan prosiding atas alasan bahawa pliding yang difailkan adalah cacat serta tidak menunjukan terdapatnya kausa tindakan dinyatakan didalam pliding serta apakah hak locus standi (Arab: Haq al-Muthul) pihak yang memfailkan pliding itu. Terma ‘Locus standi’  ini adalah terma dalam bahasa Latin dan di gunakan sebagai istilah perundangan di Malaysia (samada di Mahkamah Sibil mahupun di Mahkamah Syariah) yang secara ringkasnya bermaksud: hak untuk membawa sesuatu kes ke Mahkamah ataupun hak untuk dibicarakan di Mahkamah. Ia merujuk juga kepada hak untuk mendakwa/menuntut (apabila merujuk kepada locus standi orang yang membuat tuntutan mahkamah) dan hak untuk di dakwa/di tuntut (apabila merujuk kepada locus standi orang yang di tuntut).

Perkara dan persoalan kausa tindakan dan locus standi ini jelas di peruntukan oleh seksyen 63 (1)(a) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Pahang) 2002 kerana:      Tiap-tiap pernyataan tuntutan hendaklah ditandatangani oleh plaintif atau Peguam Syarienya dan hendaklah mengandungi – (a) suatu pernyataan yang ringkas lagi padat, dalam perenggan-perenggan yang bernombor, tentang fakta-fakta yang dijadikan sandaran oleh plaintif dan menunjukkan kausa tindakannya, termasuk butir-butir mengenai apa-apa sifat khas yang atasnya plaintif mendakwa, jika ada;’

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Dalam kes AMNAH SHAARI v RODERICK JOHN BROOKS 24 [2007] 1 JH 33 suatu Saman telah di failkan di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur oleh pihak suami terhadap isterinya. Perenggan 10(a) Pernyataan Tuntutan memohon Perintah mahkamah bagi menentukan taraf keislaman isteri. Pasangan ini telah berkahwin pada tahun 1992. Saman ini di failkan oleh suami pada tahun 2006 setelah isteri memfailkan prosiding menuntut fasakh di Mahkamah Rendah Syariah pada tahun 2005.

Dalam kes ini isteri telah memfailkan suatu Permohonan untuk membatalkan Saman prosiding yang di failkan oleh pihak suami tersebut.

Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes ini berkata (mukasurat 40 – 41):

Setiap Saman hendaklah di sertakan dengan penyata tuntutan seperti yang di peruntkkan di dalam seksyen 8(2) akta yang sama. Seksyen tersebut berbunyi:

8.   Tiap-tiap saman –
(a)  ...
(b) hendaklah di sertakan dengan suatu pernyataan tuntutan yang hendaklah mematuhi kehendak seksyen 63.

Kehendak seksyen 63 pula berbunyi:

(1) Tiap-tiap pernyataan tuntutan hendaklah ditandatangani oleh plaintif atau Peguam Syarienya dan hendaklah mengandungi –

(a) suatu pernyataan yang ringkas lagi padat, dalam perenggan-perenggan yang bernombor, tentang fakta-fakta yang dijadikan sandaran oleh plaintif dan menunjukkan kausa tindakannya, termasuk butir-butir mengenai apa-apa sifat khas yang atasnya plaintif mendakwa, jika ada;
(b) butir-butir tuntutan yang mencukupi;
(c) suatu pernyataan tentang relief yang dituntut; dan
(d) butir-butir mengenai apa-apa permohonan lain.

(2) Jika lebih daripada satu kausa tindakan dijadikan sandaran, alasan bagi setiap satu tindakan dan relief yang dituntut berdasarkan kausa itu hendaklah dinyatakan secara berasingan.

Sekiranya saman dan penyata tuntutan tersebut tidak teratur, ianya tidaklah membatalkan prosiding kecuali di arahkan oleh Mahkamah. Sek. 5 akta tersebut memperuntukkan:

Ketakpatuhan mana-mana peruntukan Enakmen ini atau mana-mana kaedah yang dibuat di bawahnya tidaklah membatalkan mana-mana prosiding melainkan jika Mahkamah memerintahkan sedemikian, tetapi Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, mengetepikan mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai tak teratur, atau memerintahkan supaya apa-apa pindaan dibuat atas apa-apa terma yang difikirkannya adil.

Selain daripada itu tidak terdapat lain-lain peruntukan yang secara jelas memperuntukkan tentang kuasa mahkamah untuk menolak dan membatalkan sesuatu saman. Dalam permohonan ini Pemohon (isteri) telah memohon untuk saman dalam 14600-099-0027-2006 ditolak atau dibatalkan oleh Mahkamah.

Setelah merujuk kepada seksyen 63 dan 244 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes ini berkata (mukasurat 43):

Setelah merujuk kepada peruntukan-peruntukan, mahkamah ini berpuashati bahawa mahkamah ini berbidang kuasa untuk mengeluarkan perintah penolakan atau pembatalan saman walaupun tidak mempunyai peruntukan yang jelas seperti yang diperuntukkan di bawah Aturan 18 Klausa 19 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980.

Peruntukan seksyen 244 itu berbunyi:

Tiada apa-apa jua dalam akta ini boleh disifatkan sebagai menghadkan atau menyentuh kuasa sedia ada pada Mahkamah untuk membuat apa-apa perintah yang perlu untuk mengelakkan ketidakadilan atau mengelakkan penyalahgunaan proses Mahkamah.

Selanjutnya Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes ini berkata (mukasurat 51 - 53):

Oleh yang demikian, kes 14600-099-0027-2006 seolah-olah pembelaan bagi kes fasakh tersebut tetapi dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah kerana masalah bidangkuasa. Jika persoalan iktikad atau penentuan keIslamannya ini menjadi soal dalam apa-apa prosiding di bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam, maka soal itu hendaklah diputuskan mengikut reputasi am, tanpa percubaan untuk mempersoalkan keimanan, kepercayaan kelakuan perangai, watak perbuatan atau kemungkiran orang itu. Oleh itu sek. 5 Undang-Undang Keluarga Islam terpakai dalam kes ini. Sek. 5 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 berbunyi:

Jika bagi maksud Akta ini timbul apa-apa soal tentang sama ada seseorang itu orang Islam, soal itu hendaklah diputuskan mengikut kriterium reputasi am, tanpa membuat apa-apa percubaan untuk mempersoalkan keimanan, kepercayaan, kelakuan perangai, watak, perbuatan, atau kemungkiran orang itu.
...

Daripada kes-kes tersebut samada dari kes-kes di Mahkamah Syariah ataupun kes-kes di Mahkamah Sivil, mahkamah bersetuju dengan hujahan pemohon bahawa hak untuk memulakan prosiding bagi penentuan agama atau pertukaran agama keluar dari Islam hendaklah di mulakan sendiri oleh individu itu sendiri atau pihak berkuasa Agama jika pihak itu masih hidup. Jika individu itu telah meninggal, hak tersebut boleh dilaksanakan oleh waris-warisnya atau pihak berkuasa Agama. Membenarkan individu lain mempersoalkan keimanan seseorang akan membuka jalan kepada ruang gejala kafir mengkafir dalam masyarakat. Kafir mengkafir adalah suatu yang haram berdasarkan nas-nas yang sahih.

Akhirnya Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes ini berkata (mukasurat 60):

Oleh yang demikian saman No. 14600-099-0027-2006 adalah remeh dan tidak mungkin berjaya dari segi undang-undang dan untuk mendapatkan penghakiman sewajarnya.

Keputusan
Oleh yang demikian, ... mahkamah dengan ini membuat keputusan seperti berikut:

1.   Mahkamah dengan ini perintahkan saman No. 14600-099-0027-2006 dibatalkan.
2.   Tiada perintah mengenai kos.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Tiada ulasan:

Catat Ulasan