Jumaat, 3 Januari 2014

Pliding (Siri 4)

Prosedur Tuntutan Mut’ah di Mahkamah Syariah – Pliding (Siri 4).

Posting kali ini adalah mengenai perkara-perkara dan isu-isu yang berikut:

1. Jawapan-Jawapan;
2. Kuasa Mahkamah enggan menerima Pliding atau mengembalikan Pliding untuk di pinda;
3. Butir-Butir Lanjut; dan
4. Contoh-contoh Pliding dan Permohonan Untuk Butir-Butir Lanjut.

Selamat membaca.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Jawapan-Jawapan

Pliding Jawapan adalah satu lagi bentuk pliding bagi menjawab perkara atau fakta material atau isu perundangan yang di bangkitkan dalam pliding Pembelaan (yakni samada terhadap Pembelaan kepada Pernyataan Tuntutan ataupun Pembelaan kepada Tuntutan Balas, mana yang berkenaan). Mengenai perkara ini seksyen 69 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 ada memperuntukkan seperti berikut:

Seksyen 69. Jawapan

Mahkamah boleh, atas alasan yang mencukupi, memberi kebenaran untuk memfailkan dan menyerahkan suatu jawapan kepada pembelaan, sama ada pembelaan itu ialah pembelaan terhadap suatu tuntutan atau tuntutan balas.

Seksyen 69 tersebut dengan jelas membahagikan Pliding Jawapan kepada dua jenis atau peringkat iaitu:

a. Jawapan Kepada Pembelaan Defendan terhadap Pernyataan Tuntutan:
peringkatnya = Pernyataan Tuntutan → Pembelaan → Jawapan;

b. Jawapan kepada Pembelaan Tuntutan Balas:
peringkatnya = Pernyataan Tuntutan → Pembelaan & Tuntutan Balas → Jawapan & Pembelaan terhadap Tuntutan Balas → Jawapan kepada Pembelaan Tuntutan Balas.

Seksyen itu juga dengan jelas menyatakan bahawa pliding jawapan tersebut hanya boleh difailkan dan di serahkan selepas mendapat kebenaran Mahkamah sahaja dan setelah Mahkamah berpuashati dengan alasan yang mencukupi. Sehubungan dengan itu persoalan-persoalan berikut perlu dibincangkan dalam posting ini:

i.   Keperluan untuk memfailkan Jawapan kepada Pembelaan;
ii.  Tujuan Jawapan kepada Pembelaan; dan
iii. Bagaimana untuk merangka jawapan yang berkesan.


1.1. Keperluan untuk memfailkan Jawapan Kepada Pembelaan

Pihak yang menuntut lazimnya tidak diperlukan untuk memfailkan Jawapan kepada Pembelaan, dan pihak yang menuntut (Plaintif) juga tidak diandaikan sebagai telah mengakui kes pihak kena tuntut (Defendan) apabila beliau tidak memfailkan jawapan, ataupun apabila tidak menyentuh langsung dakwaan tertentu yang dibuat dalam jawapan. Pliding Jawapan hanya diperlukan sekiranya ia (Jawapan itu) ingin membangkitkan apa-apa perkara tertentu yang perlu diplidkan, seperti salahnyata, penipuan atau ketidaksahan disisi undang-undang.

1.2. Tujuan memfailkan Jawapan Kepada Pembelaan

Dalam semua prosiding kes kecuali kes yang paling mudah, ia (Jawapan) memberi manfaat kepada kedua-dua pihak bahawa pihak menuntut itu berbuat demikian kerana jawapan berfungsi untuk:

1.2.1.  mengurangi/mengecilkan isu yang dipertikaikan antara pihak-pihak; dan
1.2.2. menetapkan isu-isu yang perlu ditangani dalam perbicaraan prosiding kes itu.

Jawapan sedemikian hendaklah dibuat dalam bentuk pliding dan di failkan di Mahkamah bersama dengan fi pemfailannya. Pada masa yang sama Jawapan hendaklah juga diserahkan atau di sampaikan kepada pihak lawan.

1.3. Langkah-langkah untuk merangka Jawapan dan Balasan yang berkesan

1.3.1. Pengenalan

Plaintif telah menyampaikan tuntutan dan pernyataan tuntutannya kepada Defendan. Defendan kemudiannya telah menyampaikan Pembelaannya. Lembaran Fakta dalam bentuk Pliding Jawapan ini adalah mengenai apa yang perlu dilakukan sebagai tindak balas kepada Pembelaan. Di bawah Enakmen Tatacara Mal Plaintif boleh memfailkan Jawapan kepada Pembelaan.

Jawapan biasanya lebih pendek daripada Pernyataan Tuntutan atau Pembelaan. Ia adalah lebih merupakan satu ringkasan mengemaskan apa-apa kelonggaran yang berpunca daripada pliding sebelumnya, dan bukannya untuk mengemukakan sebarang asas baru bagi tuntutan anda.

1.3.2. Bilakah perlunya memfailkan pliding Jawapan ?

Pliding Jawapan adalah penting dalam dua keadaan berikut:

a.  Defendan telah menimbulkan dakwaan fakta yang baru; atau
b. Defendan telah memfailkan tuntutan balas terhadap anda (tindak-balas terhadap Tuntutan Balas dipanggil ‘Balasan’).

1.3.3. Terdapat 5 langkah untuk merangka Jawapan dan Balasan yang berkesan

i.     Menerima-pakai pengakuan nyata dalam Pembelaan

Kadangkala terdapat juga dalam pliding Pembelaan pihak Defendan dengan nyata mengakui sebahagian kenyataan dalam pliding Plaintif umpamanya dalam Pembelaan di nyatakan bahawa: ‘Defendan mengakui kebenaran kandungan perenggan 1, 3 dan 7 ( a) Pernyataan Tuntutan’. Kesannya kepada Plaintif adalah:

a. bahawa pengakuan sedemikian menguatkan lagi kes Plaintif walaupun Plaintif masih perlu membuktikan kesnya dan Plaintif hanya perlu membawa bukti yang formal sahaja dan tidaklah keterlaluan berat beban buktinya mengenai fakta yang telah di akui itu; dan
b. sekiranya Defendan ingin menarik balik pengakuannya sedemikian beliau perlulah memohon kebenaran Mahkamah untuk berbuat demikian dan Plaintif berhak untuk membuat bantahan terhadap permohonan sedemikian.

Jika pliding Pembelaan tidak membuat pengakuan sedemikian tetapi sebaliknya mempertikaikan kandungan pliding Plaintif atau diam sahaja maka Plaintif hendaklah membawa keterangan samada berbentuk lisan atau dokumentasi atau kedua-duanya sekali. Ini berdasarkan kaedah bahawa ‘Yang Mendakwa hendaklah membawa bukti keterangan manakala Yang Kena Dakwa hendaklah bersumpah’.

Oleh itu jika ada pengakuan nyata yang sedemikian dalam pliding Pembelaan maka  pliding Jawapan hendaklah membuat kenyataan yang bermaksud bahawa:

-   Plaintif menerima pakai pengakuan yang di nyatakan di dalam Pembelaan Defendan.

ii.    Plaintif tidak perlu respon terhadap setiap perenggan (kecuali mengenai Tuntutan Balas)

Tidak semestinya Plaintif memberi respon kepada setiap perenggan pliding Pembelaan. Ini kerana pihak Plaintif telahpun mengemukakan kesnya dalam Pernyataan Tuntutan. Sebagaimana yang telah di sebut diatas Plaintif hanya perlu memberi Jawapan terhadap pernyataan fakta baru yang di dakwa oleh Pembelaan.

Ini adalah kerana sekiranya Plaintif tidak menjawab atau tidak memberi respon kepada kandungan Pembelaan beliau adalah dianggap sebagai ‘tidak mengakui’ kandungan Pembelaan. Walaupun Plaintif tidak menjawab Pembelaan itu beliau masih boleh mempertikaikan keterangan Defendan mengenai dakwaannya itu. Plaintif juga semasa perbicaraan masih boleh membawa keterangan dan buktinya mematahkan dakwaan Defendan sekiranya ianya mengenai isu yang telah dibangkitkan dalam pliding Plaintif sebelum itu.

iii.   Memberi respon terhadap fakta-fakta baru yang ditimbulkan Defendan dalam Pembelaan

Pihak menuntut perlu terlebih dahulu meneliti dan mengkaji kandungan setiap perenggan dalam Pembelaan untuk melihat samada terdapat sebarang fakta baru ditimbulkan oleh Defendan. Sekiranya Defendan ada membangkitkan fakta atau persoalan baru maka Plaintif hendaklah memberi respon dengan menyatakan didalam pliding Jawapannya samada ianya diakui, atau tidak diakui kebenarannya ataupun menafikan kenyataan fakta tersebut seperti menyatakan didalam pliding Jawapan yang membawa maksud:

- Plaintif menafikan kebenaran kandungan perenggan 4 Pembelaan Defendan atas alasan bahawa ...’.

iv.   Memberi respon terhadap sebarang alasan pembelaan

Pihak Kena Tuntut atau Defendan boleh bertindak balas kepada tuntutan Pihak Menuntut dalam beberapa cara. Defendan mungkin menimbulkan pembelaan dalam bentuk perkara undang-undang (umpamanya dengan mengatakan bahawa tuntutan Plaintif telah luput-masa), ataupun berdasarkan fakta, ataupun berdasarkan persoalan-campuran disisi  fakta serta undang-undang. Jika yang dibangkitkan itu adalah suatu pembelaan disisi persoalan undang-undang, maka Plaintif boleh bertindak balas dengan cara yang Defendan menjawab Pernyataan Tuntutan, contohnya:

-  Terhadap kandungan perenggan 11 Pembelaan, Plaintif menafikan bahawa tuntutan itu telah dibawa di luar had batasan masa yang ditetapkan kerana ..." .

v.   Respon kepada Tuntutan Balas Defendan – dalam bentuk pliding  Jawapan

Plaintif perlu menjawab terhadap kandungan Tuntutan Balas Defendan seolah-olah Tuntutan Balas itu adalah merupakan suatu pliding Pernyataan Tuntutan dan Plaintif hendaklah bertindak seolah-olah beliau merangka suatu Pembelaan. Maka Plaintif hendaklah -

•      beri respon terhadap setiap perenggan Tuntutan Balas;
•      menafikan sebarang dakwaan fakta yang tidak diakui Plaintif; dan
•      pastikan bahawa Plaintif memberi pembelaan terhadap tuntutan balas itu (samada dari segi fakta, undang-undang ataupun campuran fakta dan undang-undang).

Apa yang akan terjadi seterusnya?

Dalam kebanyakan kes, pliding Jawapan adalah merupakan pliding terakhir yang perlu difailkan sebelum peringkat / tahap yang disebut sebagai peringkat pliding dianggap telah ditutup dan peringkat kes selepas itu adalah diperingkat perbicaraan pula. Samada pliding Jawapan itu difailkan atau pun tidak, pihak-pihak dalam prosiding itu boleh memohon agar kes diteruskan keperingkat selanjutnya iaitu peringkat proses menjalankan perbicaraan penuh oleh Mahkamah. Inilah tatacara yang dilaksanakan di Mahkamah Syariah buat masa ini walaupun terdapat peruntukan penzahiran dokumen dan fakta (Bahagian XI Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Pahang) 2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2. Kuasa Mahkamah enggan menerima Pliding atau mengembalikan Pliding untuk di pinda

Dalam kes KAMARIAH BINTI SALIM v ZULKIFLI BIN PUTEH (kes Mal Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam No. 481-2001 – tidak di lapurkan) Mahkamah telah menolak Pliding Pembelaan suami kerana tidak menjawab tuntutan isteri (kes fasakh) bahkan Pliding Pembelaan itu sebaliknya berbentuk mengelak dan mengandungi pernyataan yang terjumlah kepada penghinaan Mahkamah serta institusi kehakiman.

Kuasa Mahkamah untuk menerima ataupun mengembalikan Pliding untuk di pinda jelas di peruntukkan oleh seksyen 70 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 sekiranya Pliding itu tidak mematuhi Bahagian Enakmen VIII (bahagian VIII  ini bermula dengan seksyen 63 hingga seksyen 71 Enakmen ini dan khusus mengenai ‘isu pliding’). Kuasa ini adalah merupakan budibicara kehakiman Mahkamah yang boleh di mohon oleh mana-mana pihak yang bertikai dan ianya juga boleh di laksanakan oleh Mahkamah atas inisiatif dan kehendaknya sendiri demi untuk keadilan kepada pihak lawan dan agar tiada pihak teraniaya atau menyusahkan.

Seksyen 70. Keengganan menerima pliding dan pindaan

Mahkamah boleh enggan menerima atau boleh mengembalikan untuk dipinda mana-mana pliding yang tidak mematuhi kehendak Bahagian ini.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

3. Butir-Butir Lanjut

Dalam pliding, butir-butir lanjut dan jelas adalah merujuk kepada maklumat tambahan yang diperlukan bagi memaklumkan dengan ketepatan yang mencukupi berkenaan dengan sesuatu set fakta yang diplidkan dalam dokumen pliding terdahulu. Pihak yang merasakan bahawa fakta-fakta yang berkenaan tidak diplidkan secukupnya bolehlah membuat permintaan bagi mendapatkan maklumat lanjut yang lebih jelas atau kenyataan yang lebih khusus mengenai kenyataan dalam pliding yang berkaitan. Dakwaan yang tidak diplid dengan secukupnya sebaliknya akan menyebabkan kesukaran untuk di jawab.

Jika responden kepada permintaan itu mempercayai bahawa dakwaan dalam plidingnya itu telah cukup jelas, dan bahawa pihak yang meminta itu hanya memancing untuk maklumat lanjut atau hanya untuk menyusahkan semata-mata, maka responden itu hanya perlu memberi jawapan ringkas seperti: "tidak layak" atau "telah mencukupi diplidkan".

Perlu di ketahui bahawa prinsip ‘permintaan untuk butir-butir lanjut dan jelas’ ini adalah berbeza dengan ‘interogatori’. Permintaan untuk butir-butir lanjut dan jelas adalah berkaitan dengan pliding (yang menentukan isu-isu), manakala interogatori adalah berkaitan dengan bukti (yang membuktikan atau menyangkal dakwaan yang diplidkan).

Mengenai perkara ini seksyen 71 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah ada memperuntukkan seperti berikut:

Seksyen 71. Butir-butir

(1) Jika mana-mana pliding tidak mengandungi butir-butir yang mencukupi, Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, memerintahkan pihak yang bertanggungjawab supaya memfailkan dan menyebabkan disampaikan butir-butir lanjut dan jelas, dan boleh menggantung semua prosiding sehingga perintah itu dipatuhi.

(2) Butir-butir lanjut dan jelas boleh difailkan dan disampaikan atas permintaan tanpa perintah.

Mahkamah Syariah dalam kes Tengku Puteri Zainab v Dato Sri Mohd Najib 12 [1998] 1 JH 1 boleh di rujuk sebagai panduan apabila ingin membuat permohonan untuk butir-butir lanjut dan kes itu telahpun di rujuk beberapa kali dalam posting yang lalu dalam blog ini.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

4. Contoh-contoh Pliding dan Permohonan Untuk Butir-Butir Lanjut

a. Pliding: Jawapan kepada Penyata Pembelaan dan Pembelaan kepada Tuntutan Balas

DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DI KUALA LIPIS
DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR MALAYSIA
KES MAL NO: 06010-016- ???      TAHUN 2013

ANTARA

AAAA BINTI BBBB – (nama penuh isteri)
[KPPN NO: xxxxxx-yy-iiii / paspot ]                                            … PLAINTIF

DAN

CCCC BIN DDDD – (nama penuh suami)
[KPPN NO: wwwwww- xx-ssss]                                                …DEFENDAN

JAWAPAN KEPADA PEMBELAAN

Plaintif  memohon kebenaran Mahkamah untuk merujuk dan menjawab  Pembelaan dan Tuntutan Balas Defendan bertarikh 04hb September 2013 seperti berikut:

1.   Plaintif menerima pakai pengakuan yang di nyatakan di dalam Pembelaan Defendan.

2.            Terhadap perenggan 2 Penyata Pembelaan Plaintif menegaskan bahawa Defendan tidak ada membuat sebarang bayaran mut’ah kepada Plaintif sehingga kini.

3.           Plaintif menafikan kebenaran kandungan perenggan 3 dan 4 Penyata Pembelaan Defendan dan meletakkan Defendan untuk membuktikan pengataannya dengan beban pembuktian yang keras dan tepat serta mengikut Hukum Syarak.

4.     Oleh yang demikian Plaintif memohon agar Tuntutan Plaintif di benarkan dengan kos.

PEMBELAAN KEPADA TUNTUTAN BALAS

5.           Terhadap perenggan 1 Tuntutan Balas Defendan, Plaintif menegaskan bahawa ...

6.           Terhadap perenggan 2 Tuntutan Balas Plaintif menegaskan bahawa ...

7.           Selanjutnya dan/atau pilihan Plaintif menegaskan bahawa:

a.     ...;
b.   ...;

8.           Selanjutnya dan/atau pilihan Plaintif menegaskan bahawa kandungan perenggan 1, 2 dan 3 Tuntutan Balas adalah tidak benar samasekali. Plaintif meletakkan Defendan untuk membuktikan pengataannya itu dengan beban pembuktian yang keras dan tepat serta mengikut Hukum Syarak.

9.           Selanjutnya dan/atau pilihan Plaintif menegaskan bahawa Defendan tidak mempunyai sebarang kausa tindakan atau tuntutan balas yang sah terhadap Plaintif.

10.  Kecuali diperakui dengan nyata terdahulu daripada ini Plaintif menafikan setiap dan tiap-tiap pernyataan fakta yang terkandung dalam Tuntutan Balas Defendan itu seolah-olah ia dinyatakan di dalam ini dan disangkal dengan khususnya.

11.        Oleh yang demikian Plaintif memohon agar Tuntutan Balas Defendan ditolak dengan kos.

Bertarikh pada        haribulan                          2013.
                                                                   ------------------------------
                                                              Peguam Syarie Plaintif

Jawapan kepada Penyata Pembelaan dan Pembelaan kepada Tuntutan Balas ini difailkan oleh Tetuan RRRR & SSSS, Peguam Syarie Plaintif yang beralamat di No. 1 Jalan PQR, 27200 Kuala Lipis, Pahang Darul Makmur.


b. Permohonan Untuk Butir-Butir Lanjut : contohnya Plaintif menuntut bayaran mut’ah dan Defendan mempertikaikan tuntutan Plaintif dan selanjutnya membuat Tuntutan Balas dalam bentuk tuntutan mengenai harta sepencarian. Plaintif memerlukan butiran lanjut dan jelas mengenai tuntutan balas Defendan dan Peguamnya menulis surat kepada Peguam Defendan untuk membekalkan beberapa maklumat butiran lanjut dan jelas sebelum memfailkan pliding Jawapan dan Pembelaan kepada Tuntutan Balas. Oleh kerana Peguam Defendan enggan membekalkan maklumat butiran tersebut maka suatu permohonan di failkan ke Mahkamah untuk memerintahkan Defendan membekalkan butiran-butiran yang di perlukan.

Berikut ialah contoh permohonan yang berkenaan beserta dengan hujahan bertulis yang berkaitan.

DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI KUANTAN
DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR MALAYSIA
KES MAL NO: 06010-016- ???      TAHUN 2013

ANTARA

AAAA BINTI BBBB – (nama penuh isteri)
[KPPN NO: xxxxxx-yy-iiii / paspot ]                                            … PLAINTIF

DAN

CCCC BIN DDDD – (nama penuh suami)
[KPPN NO: wwwwww- xx-ssss]                                                …DEFENDAN

PERMOHONAN
[Subseksyen 71 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002]

Ambil perhatian bahawa AAAA BINTI BBBB Plaintif yang dinamakan diatas akan memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah di Kuantan pada hari        pada     haribulan               2013 pukul 
pagi/petang untuk mendapatkan suatu Perintah bahawa:-

1.   Defendan hendaklah memfailkan di Mahkamah ini serta hendaklah menyebabkan disampaikan keatas Plaintif butir-butir lanjut dan jelas mengenai perkara berikut:

i.     mengenai perenggan 6 Tuntutan Balas dalam prosiding ini:

a.    tarikh pemerolehan aset;
b.   dari siapa aset diperolehi;
c.    butiran penuh geran aset termasuk nombor daftaran, mukim dan negeri;

ii.   mengenai perenggan 7 Tuntutan Balas dalam prosiding ini:

a.    senaraikan dengan terperinci butiran mengenai tarikh-tarikh serta jumlah-jumlah wang yang dibayar Defendan;
b.   senaraikan resit-resit bayaran;
c.    nyatakan nama Bank  yang berkenaan.

2. semua prosiding tuntutan balas Defendan didalam ini adalah di gantung/di batalkan melainkan Defendan mematuhi semua Perintah kepada Permohonan ini dalam tempoh sebulan dari tarikh Perintah ini;

3.   Lain-lain relif atau Perintah yang Mahkamah ini rasakan sesuai.

Alasan-alasan permohonan adalah sepertimana yang dinyatakan didalam Afidavit yang dilampirkan. 

Bertarikh pada       haribulan                        2013.


                                                                                                 
                                                                                                ....................................
             Peguam Syarie Plaintif

PERMOHONAN ini difailkan oleh Tetuan RRRR & SSSS, Peguam Syarie Plaintif yang beralamat di No. 1 Jalan PQR, 27200 Kuala Lipis, Pahang Darul Makmur.

*********************

DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI KUANTAN
DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR MALAYSIA
KES MAL NO: 06010-016- ???      TAHUN 2013

ANTARA

AAAA BINTI BBBB – (nama penuh isteri)
[KPPN NO: xxxxxx-yy-iiii / paspot ]                                            … PLAINTIF

DAN

CCCC BIN DDDD – (nama penuh suami)
[KPPN NO: wwwwww- xx-ssss]                                                …DEFENDAN

AFIDAVIT

Saya RRRR [KPPN NO: ------] yang beralamat di No. 1 Jalan PQR, 27200 Kuala Lipis, Pahang berikrar dan menyatakan seperti berikut :-

1.   Bahawa saya telah diarahkan Plaintif dengan sempurnanya untuk mengikrarkan afidavit ini bagi pehaknya selaku Peguam Syarie. Plaintif ingin memfailkan suatu Pembelaan terhadap Tuntutan Balas yang difailkan Defendan namun memerlukan terlebih dahulu beberapa butir-butir lanjut serta yang lebih jelas dari Defendan.

2.   Sehubungan dengan itu firma saya melalui surat berdaftar AT yang diposkan pada 25.08.2009 telah membuat permintaan kepada Peguam Syarie Defendan agar butir-butir lanjut dan jelas mengenai perenggan 6 dan 7 Tuntutan Balas dibekalkan dalam tempoh 14 hari kepada firma saya selaku Peguam Syarie Plaintif. Namun begitu Peguam Defendan tidak membekalkan butir-butir yang diminta tersebut.

Butir-butir lanjut tersebut adalah seperti berikut:

i. mengenai perenggan 6 Tuntutan Balas dalam prosiding ini:

a.    tarikh pemerolehan aset;
b.   dari siapa aset diperolehi;
c.    butiran penuh geran aset termasuk nombor daftaran, mukim dan negeri;

ii. mengenai perenggan 7 Tuntutan Balas dalam prosiding ini:

a.    senaraikan dengan terperinci butiran mengenai tarikh-tarikh serta jumlah-jumlah wang yang dibayar Defendan;
b.   senaraikan resit-resit bayaran;
c.    nyatakan nama Bank  yang berkenaan.

Saya lampirkan disini serta ditanda sebagai Ekshibit 'A' salinan surat yang berkenaan beserta kad Akuan Terimanya.

3.   Terhadap perenggan 6 Tuntutan Balas Plaintif menegaskan bahawa sepanjang tempoh perkahwinan pasangan ini tidak pernah memperolehi rumah yang dikatakan oleh Defendan. Dalam perenggan itu juga dinyatakan bahawa salinan Geran Tanah akan dikemukakan. Merujuk kepada Arahan Amalan JKSM No. 6 Tahun 2007 adalah jelas bahawa Defendan perlu membekalkan butiran terperinci mengenai hartanah yang terlibat.

4.   Terhadap perenggan 7 Tuntutan Balas Plaintif menegaskan bahawa sepanjang tempoh perkahwinan pasangan ini tidak pernah membuat pembayaran rumah yang dikatakan oleh Defendan di mana-mana Bank.

5.   Oleh itu butiran penuh diatas adalah patut dan perlu didapatkan dari Defendan sebelum Jawapan dan Pembelaan Kepada Tuntutan Balas dapat disediakan, difailkan dan diserahkan. Butiran dalam perenggan 6 dan 7 Tuntutan Balas adalah tiada didalam pengetahuan Plaintif tetapi hanya didalam pengetahuan Defendan.

6.   Saya bagi pehak Plaintif dengan ini memohon agar suatu Perintah dibawah sub-seksyen 71 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah dikeluarkan supaya perbicaraan yang adil dapat dicapai.

Di ikrarkan pada    haribulan ...     2013             ]
di                                                                        ]               
oleh RRRR                                                           ]

Dihadapan saya


……………………………….
Hakim/Pendaftar

AFIDAVIT ini difailkan oleh Tetuan RRRR & SSSS, Peguam Syarie Plaintif yang beralamat di No. 1 Jalan PQR, 27200 Kuala Lipis, Pahang Darul Makmur.

*********************
DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI KUANTAN
DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR MALAYSIA
KES MAL NO: 06010-016- ???      TAHUN 2013

ANTARA

AAAA BINTI BBBB – (nama penuh isteri)
[KPPN NO: xxxxxx-yy-iiii / paspot ]                                            … PLAINTIF

DAN

CCCC BIN DDDD – (nama penuh suami)
[KPPN NO: wwwwww- xx-ssss]                                                …DEFENDAN

SIJIL PERAKUAN EKSHIBIT

Saya dengan ini memperakui bahawa berikut adalah ekshibit yang bertanda “A” yang dirujuk dalam Afidavit RRRR yang diikrarkan pada        haribulan                      2013.


Di hadapan saya,


..............................................
HAKIM / PENDAFTAR

AFIDAVIT ini difailkan oleh Tetuan RRRR & SSSS, Peguam Syarie Plaintif yang beralamat di No. 1 Jalan PQR, 27200 Kuala Lipis, Pahang Darul Makmur.


c. Contoh Hujahan Bertulis Mengenai Permohonan Untuk Butir-Butir Lanjut dan Jelas.


DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI KUANTAN
DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR MALAYSIA
KES MAL NO: 06010-016- ???      TAHUN 2013

ANTARA

AAAA BINTI BBBB – (nama penuh isteri)
[KPPN NO: xxxxxx-yy-iiii / paspot ]                                            … PLAINTIF

DAN

CCCC BIN DDDD – (nama penuh suami)
[KPPN NO: wwwwww- xx-ssss]                                                …DEFENDAN

HUJAHAN BERTULIS PEMOHON/PLAINTIF

Ini adalah hujahan Pemohon/Plaintif mengenai permohonan Pemohon dibawah seksyen 71 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002. Permohonan ini dengan disokong oleh Afidavit bertarikh 01.10.2009 [selepas ini dirujuk sebagai 'Afidavit Plaintif tersebut' sahaja] adalah mengenai butir-butir lanjut dan jelas kepada perenggan 6 dan perenggan 7 Tuntutan Balas Defendan. Permohonan itu memohon Perintah berikut:

1.  Defendan hendaklah memfailkan di Mahkamah ini serta hendaklah menyebabkan disampaikan keatas Plaintif butir-butir lanjut dan jelas mengenai perkara berikut:

i. mengenai perenggan 6 Tuntutan Balas dalam prosiding ini:

a. tarikh pemerolehan aset;
b. dari siapa aset diperolehi;
c. butiran penuh geran aset termasuk nombor daftaran, mukim dan negeri;

ii. mengenai perenggan 7 Tuntutan Balas dalam prosiding ini:

a. senaraikan dengan terperinci butiran mengenai tarikh-tarikh serta jumlah-jumlah wang yang dibayar Defendan;
b. senaraikan resit-resit bayaran;
c. nyatakan nama Bank  yang berkenaan.

2.   semua prosiding tuntutan balas Defendan di dalam ini adalah di gantung/di batalkan melainkan Defendan mematuhi semua Perintah kepada Permohonan ini dalam tempoh sebulan dari tarikh Perintah ini;

3.    Lain-lain relif atau Perintah yang Mahkamah ini rasakan sesuai.

Melalui surat bertarikh 25.08.09 peguam Plaintif telah membuat permintaan kepada peguam syarie Defendan agar dibekalkan butir-butir tersebut dibawah peruntukan seksyen 71 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002. Peguam Defendan tidak membekalkan butir-butir yang diminta tersebut. Ini dinyatakan didalam perenggan 2 serta ekshibit A Afidavit Plaintif tersebut.

Oleh itu permohonan ini difailkan di Mahkamah untuk membolehkan Perintah dibawah seksyen 71 Enakmen tersebut dikeluarkan bagi tujuan perbicaraan yang adil.

Sebagaimana yang dinyatakan didalam perenggan 5 Afidavit  Plaintif tersebut butir-butir itu patut dan perlu didapatkan sebelum Jawapan dan Pembelaan Kepada Tuntutan Balas dapat disediakan, difailkan dan diserahkan. Butir-butir itu adalah didalam pengetahuan Defendan dan tiada dalam pengetahuan Plaintif.

Perenggan 3 Afidavit Plaintif tersebut adalah mengenai butir-butir kepada perenggan 6  Tuntutan Balas. Rumah yang dikatakan/dituntut Defendan tidak pernah 'diperolehi' oleh Plaintif.

Perenggan 6 Tuntutan Balas Defendan menyatakan:

'Dalam tempoh perkahwinan, pihak-pihak telah memperolehi sebuah rumah yang beralamat di No. .... .
(salinan GERAN TANAH tersebut akan dikemukakan di Mahkamah kelak).'

Seksyen 66 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 adalah mengenai pliding Tuntutan Balas dan hendaklah di baca bersama dengan seksyen 63 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah. Maka Tuntutan Balas hendaklah mengandungi fakta-fakta yang dijadikan sandaran oleh Defendan dan yang menunjukkan kausa tindakan (maksud seksyen 63 [1](a)). Dalam kes ini fakta-fakta yang dimaksudkan itu adalah fakta-fakta yang perlu bagi menunjukkan kausa tindakan harta sepencarian yang dikatakan Defendan sebagai 'diperolehi'.

Sepertimana Pernyataan Tunttuan sesuatu Tuntutan Balas hendaklah mengandungi butir-butir tuntutan balas defendan (maksud seksyen 63 [1](a)). Dalam kes ini butiran terperinci mengenai harta perlu dinyatakan didalam Tuntutan Balas Defendan. Butiran itu adalah seperti yang dinyatakan didalam Arahan Amalan No. 6 tahun 2007.

Menurut Arahan Amalan No. 6 tahun 2007 adalah jelas bahawa Defendan perlu menyatakan didalam Tuntutan Balasnya butiran terperinci mengenai hartanah tersebut. Arahan Amalan tersebut yang berkuatkuasa mulai 15 Jun 2007 memperuntukan bahawa:

Butiran Perintah Harta Sepencarian Berbentuk Hartanah

Perintah harta sepencarian yang berbentuk hartanah hendaklah mengandungi antaranya perkara-perkara berikut :-

1. Nombor hakmilik / strata / parcel
2. Bebanan dan sekatan kepentingan
3. Nombor lot / PT
4. Mukim
5. Daerah
6. Bahagian tuan tanah
7. Tuan tanah berdaftar
8. Perisytiharan sebagai harta sepencarian
9. Bahagian yang diisytiharkan sebagai harta sepencarian.

Disamping itu Defendan didalam perenggan 6 Tuntutan Balas tersebut menyatakan bahawa beliau akan mengemukakan salinan Geran hartanah tersebut sedangkan sepatutnya butiran terperinci tersebut perlu dinyatakan didalam Tuntutan Balas agar Plaintif dapat membuat pembelaannya.

Fakta-fakta yang diperlukan oleh Seksyen 66 (dibaca bersama seksyen 63[1](a) dan (b)) serta Arahan Amalan 6/2007 tidak ujud didalam Tuntutan Balas Defendan. Maka dengan itu Defendan perlu membekalkan fakta-fakta dan butiran tersebut kepada Plaintif apabila diminta oleh plaintif.

Seksyen 63 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 memperuntukan:

[1] Tiap-tiap pernyataan tuntutan hendaklah ditandatangani oleh Plaintif atau Peguam Syarienya dan hendaklah mengandungi:-

(a) suatu perenggan yang ringkas lagi padat, dalam perenggan-perenggan yang bernombor, tentang fakta-fakta yang dijadikan sandaran oleh Plaintif dan menunjukkan kausa tindakannya, termasuk butir-butir mengenai apa-apa sifat khas yang atasnya plaintif mendakwa, jika ada;
(b) butir-butir tuntutan yang mencukupi;
... ...

Dalam pliding Tuntutan Balas yang menuntut adalah Defendan maka beban mematuhi seksyen 63 adalah merujuk keatas ‘Defendan’. Dalam ertikata lain perkataan ‘Plaintif’ disitu merujuk kepada ‘Defendan’ sebenarnya bagi memenuhi kehendak seksyen 66.

Setiap pliding adalah dihujahkan perlu menyatakan fakta-fakta mengenai apa yang ingin dibuktikan di Mahkamah atau yang menjadi sandaran tuntutan balas Defendan. Permohonan Plaintif ini adalah mengenai fakta-fakta yang sedemikian dan bukannya mengenai acara pembuktian. Jika pliding Defendan tiada mengandungi fakta-fakta sedemikian secara yang mencukupi maka seksyen 71 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 adalah terpakai dan boleh dikuatkuasakan. Inilah yang terjadi didalam kes ini.

Seksyen 71 itu memperuntukan:

[1] Jika mana-mana pliding tidak mengandungi butir-butir yang mencukupi, Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, memerintahkan pihak yang bertanggungjawab supaya memfailkan dan menyebabkan disampaikan butir-butir lanjut dan jelas, dan boleh menggantung semua prosiding sehingga perintah itu dipatuhi.

[2] Butir-butir lanjut dan jelas boleh difailkan dan disampaikan atas permintaan tanpa perintah.

Tambahan kepada itu peruntukan diatas adalah bersesuaian dengan asas pendakwaan didalam Islam sebagaimana yang dimaksudkan didalam hadis hasan berikut sebagaimana yang diriwayatkan oleh al Baihaqi dan Ahmad:

'Jika manusia diberi segala apa yang didakwanya nescaya ada diantara manusia yang mendakwa harta sesuatu kaum dan menuntut hutang darah mereka. Tetapi pembuktian adalah ditanggung oleh orang yang mendakwa dan sumpah dikenakan keatas orang yang ingkar.'

لو يعطى النا س بد عواهم رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة عل المدعي، واليمين عل من أنكر.

Perenggan 4 Afidavit Plaintif tersebut adalah mengenai butir-butir kepada perenggan 7 Tuntutan Balas. Perenggan itu adalah mengenai pembayaran rumah di Bank atau pembayaran balik pinjaman pembiayaian membeli rumah.

Perenggan 7 Tuntutan Balas Defendan menyatakan:

'Plaintif banyak membantu membuat pembayaran rumah tersebut di Bank.'

Fakta material yang perlu dinyatakan oleh Defendanf adalah mengenai sumbangan kepada pembelian harta tersebut. Maka menurut seksyen 66 dibaca dengan seksyen 63[1](a) dan (b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 Defendan perlu membekalkan butiran mengenai pembayaran-pembayaran yang dibuatnya kepada Bank [sebagaimana yang didakwanya].

Keperluan membekalkan/memperincikan butiran bayaran ini adalah juga kerana Plaintif  tiada pengetahuan bahawa pasangan ini ada membuat bayaran kepada Bank [untuk pinjaman beli rumah] dalam tempoh sepanjang perkahwinan mereka berlangsung.

Butiran yang diminta terhadap kandungan perenggan 7 Tuntutan Balas adalah juga perlu dibekalkan/dinyatakan Defendan kerana tuntutan harta sepencarian mempunyai dua (2) taksiran pembahagian bahagian yakni pertama keatas harta yang diperolehi atas usaha bersama [seksyen 122 (1) dan (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005] dan yang kedua mengenai harta yang diperolehi atas usaha tunggal salah seorang pasangan [seksyen 122 (3) dan (4) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005].

Untuk rujukan mudah diperturunkan disini peruntukan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005 tersebut:

[1] Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

[2] Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang –

(a)   takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;
(b)   apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;
(c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,

dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

[3] Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

[4] Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada –

(a)   takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;
(b)   keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,

dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimanapun, pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

[5] Bagi maksud seksyen ini, rujukan-rujukan mengenai aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan termasuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkahwinan itu yang dimajikan pada sebahagian besarnya dalam masa perkahwinan itu oleh pihak yang satu lagi itu atau dengan usaha bersama mereka.

Perenggan 5 Afidavit Plaintif tersebut adalah kini dirujuk. Seksyen 67 dan seksyen 65 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 adalah mengenai kandungan pliding Pembelaan. Pembelaan perlu menjawab perkara isi dan tidak boleh membuat pernyataan mengelak. Oleh itu sebelum dapat menjawab Tuntutan Balas maka Plaintif perlu mengetahui apakah perkara isi yang terdapat didalam pliding Tuntutan Balas Defendan. Dalam kes ini isi yang lengkap tiada didalam pliding Tuntutan Balas maka Jawapan dan Pembelaan Kepada Tuntutan Balas tidak dapat tidak terpaksa menunggu isi/fakta-fakta tertentu dibekalkan kepada Plaintif terlebih dahulu.

Untuk rujukan mudah diperturunkan disini peruntukan Seksyen 67 dan 65  Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 tersebut:

Seksyen 67. Pembelaan terhadap tuntutan balas

(1) Jika mana-mana defendan membuat tuntutan balas, plaintif hendaklah, jika dia berhasrat hendak membuat pembelaan terhadap tuntutan balas itu, memfailkan dan menyebabkan disampaikan kepada defendan suatu Pembelaan kepada tuntutan balas itu dalam apa-apa tempoh masa yang diarahkan oleh Mahkamah.

(2) Jika plaintif tidak mematuhi subseksyen (1), seksyen 16 hendaklah terpakai seolah-olah plaintif ialah seorang defendan.

Seksyen 65. Bentuk Pembelaan

 (1) Tiap-tiap pernyataan pembelaan hendaklah ditandatangani oleh defendan atau Peguam Syarienya dan hendaklah:-

(a) samada  mengaku atau menafikan tiap-tiap pengataan fakta yang material dalam pernyataan tuntutan;
(b) menyatakan dengan ringkas lagi padat apa-apa fakta baru yang dijadikan sandaran oleh defendan sebagai pembelaan;
(c) membangkitkan dengan rengkas lagi padat dan tanpa hujah apa-apa perkara undang-undang yang perlu.

(2) Penafian dibawah perenggan (1)(a) tidak boleh berbentuk mengelak tetapi hendaklah menjawab perkara isi.

Penutup:

Adalah dihujahkan bahawa atas alasan-alasan diatas adalah jelas bahawa pliding Defendan tidak mengandungi butir-butir yang mencukupi sebagaimana yang diperlukan/ditetapkan. Butir-butir yang dimaksudkan tersebut adalah sepertimana  permintaan yang dibuat oleh Plaintif dalam surat ekshibit A dan didalam permohonan ini. Demi perbicaraan yang adil Plaintif memohon agar suatu Perintah dibawah seksyen 71 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 dikeluarkan. Mohon permohonan-permohonan Plaintif ini dibenarkan.

Bertarikh pada    haribulan            2013.Peguam Syarie Pemohon/ PLAINTIF

HUJAHAN BERTULIS PEMOHON ini difailkan oleh difailkan oleh Tetuan RRRR & SSSS, Peguam Syarie Plaintif yang beralamat di No. 1 Jalan PQR, 27200 Kuala Lipis, Pahang Darul Makmur.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tiada ulasan:

Catat Ulasan