Selasa, 5 Februari 2013

kitab: HUKUM PERKAHWINAN ISLAM Suatu Kajian Perbandingan Di Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara Negara Islam


Untuk posting pada kali ini saya rujuk dan petik kandungan di mukasurat 86; mukasurat 230 hingga 766; dan mukasurat 384 hingga 385 dalam kitab berjudul HUKUM PERKAHWINAN ISLAM Suatu Kajian Perbandingan Di Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara Negara Islam terbitan Thinker’s Library Sdn Bhd  karangan Dr Peunoh Daly. Beliau menulis kitab ini hasil dari penilitian dan kajiannya keatas nashkah lama ‘Mir’at at-Thullab’ karya Syekh Abdurrauf Singkel (Acheh Selatan) dalam Hukum Islam.

Berikut ialah petikan-petikan dari kitab HUKUM PERKAHWINAN ISLAM Suatu Kajian Perbandingan Di Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara Negara Islam  tersebut:

I.             Petikan dari mukasurat 86:

36.    Mut’ah
Seorang suami harus memberi mut’ah kepada isterinya yang sudah dicampuri kemudian terjadi perceraian, meskipun wanita yang bersangkutan dalam perkahwinannya itu melakukan tafwidh nikah. Itu pun kalau penceraian itu tidak disebabkan oleh pihak isteri, seperti murtadnya atau fasakhnya. Hal tersebut berlaku juga bagi isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.
          Besarnya mut’ah terserah kepada persetujuan suami isteri, namun disunatkan tidak melebihi setengah maharnya.

                                                                       *** *** ***

II.           Petikan dari mukasurat 230 hingga 232:

8.      Mut’ah
Dalam pembahasan yang berhubungan dengan kewajiban suami membayar setengah mahar ada disinggung tentang pemberian mut’ah kepada isteri yang di talak sebelum dicampuri (mazhab Hanafi).
Disini penulis lanjutkan uraian tentang mut’ah itu.
         
Mut’ah ialah sejumlah harta yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya yang di talak. [26 Muhammad Al Syarbini ‘l-Khatib, Mughni ‘l-Muhtaj III, Mustafa ‘l-Halabi wa awladuh, Misr 1958M]

Wanita yang ditalak suaminya sebelum dicampuri dan belum ditentukan maharnya diberikan kepadanya mut’ah, kerana ia tidak menerima setengah bayaran daripada mahar. Allah berfirman:
“Tidak berdosa kamu, jika kamu talak isterimu sebelum kamu campuri mereka atau belum kamu tentukan mahar mereka dan berilah mut’ah kepada mereka, yang mampu menurut kemampuannya dan yang miskin menurut kadarnya pula, suatu pemberian yang harus dilakukan dengan baik, sebagai suatu perbuatan yang patut (dikerjakan) oleh orang-orang yang berbuat baik”. [27 surah al-Baqarah: 237]
         
Ayat ini mengharuskan suami membayar mut’ah kepada isteri seperti telah tersebut dalam ayat itu, Demikian pendapat Ibn ‘Umar, ‘Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Abi ‘I-Hasan, Sa’id bin Jubayr, Abu Qallaba al-Zuhri Qatadah dan Dahhak bin Muzahim. Adapun pendapat Abu ‘Ubayd, Malik bin Anas dan Syurayh, bahwa sunat memberi mut’ah kepada isteri yang ditalak seperti yang tersebut di atas itu, bahkan Malik dan murid-muridnya berpendapat bahwa mut’ah sunat diberikan kepada isterinya yang ditalak sebelum atau sesudah dicampuri suaminya. [28  Muhammad Bin Ahmad al-Ansari ‘l Qurtubi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid II, 1969M]
         
Adapun golongan yang mengharuskan membayar mut’ah beralasan pada perintah ayat “wa matti’uhunna”, berilah mut’ah kepada mereka. Menurut al-Qurbuti, pendapat inilah yang lebih utama, lebih benar, kerana dalam ayat ini perintah ini berlaku umum dan lagi dalam ayat lain Allah lebih mempertegaskan perintah-Nya itu dalam firman-Nya: “Wali ‘Imutallaqat mata’’[29 surah al-Baqarah 241] untuk wanita-wanita yang ditalak harus diberikan mut’ah. Dengan alasan demikian, maka hukum “wajib” membayar mut’ah itu lebih jelas daripada “sunat”. Alasan Malik ialah, bahwa Allah Taala berfirman di penghabisan ayat itu (catatan 27 surah al-Baqarah: 237) “haqqan ‘ala ‘I-muhsinin”, kalau sekiranya “wajib” tentu perkataan-Nya itu dihadapkan kepada semua orang, [30 Muhammad Bin Ahmad al-Ansari ‘l Qurtubi loc.cit] bukan kepada kelompok “muhsinin” saja, kerana itu hukum mut’ah sunat.
         
Apabila kita perhatikan dua buah ayat yang beturutan dalam surah al-Baqarah 2: 236 dan 237, maka ayat yang disebut lebih dahulu menjelaskan talak yang dijatuhkan kepada isteri yang belum disentuh (dicampuri) suaminya dan belum ditentukan maharnya, maka perempuan itu berhak menerima mut’ah menurut kadar kaya atau miskinnya suami. Ayat berikutnya, menjelaskan bahwa isteri yang di talak sebelum dicampuri suaminya tetapi sudah ditentukan besar maharnya maka perempuan itu berhak menerima setengah dari jumlah mahar yang sudah ditentukan, ia tidak berhak atas mut’ah. Agaknya ini sebagai imbangan, bahwa isteri yang belum ditentukan maharnya berhak berhak mut’ah, sedangkan yang sudah ditentukan maharnya berhak menerima setengah maharnya; keduanya ditalak sebelum dicampuri.
         
Al-Quran menyebut empat macam keadaan isteri yang ditalak. Dua macam diantaranya seperti yang sudah tersebut di atas. Dua macam lagi ialah, isteri yang ditalak suaminya sesudah mereka campur dan sudah ditentukan maharnya. Dalam hal yang seperti ini, suami tidak boleh kembali sedikitpun mahar yang sudah dilunasinya, [31 surah an-Nisa’: 52] seperti yang sudah dijelaskan. Macam terakhir ialah, isteri yang ditalak sesudah mereka campur tetapi belum ditentukan besar mahar atau belum terbayar, maka wajiblah atas suami membayar mahar mitsil. Kalau belum dilunasi (mahar musamma) maka mahar  tersebut harus dibayar penuh. [32 Abu Abd Allah Muhammad Bin Ahmad al-Ansari ‘l Qurtubi op.cit]
         
Menurut Imam Syafi’i, mut’ah wajib diberikan kepada setiap isteri yang ditalak dan sudah dicampuri, baik sudah ditentukan bagi perempuan itu maharnya sebelum mereka campur ataupun sesudahnya. Kerana firman Allah: “dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak diberikan mut’ah secara patut, sebagai hak kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. [33 surah al-Baqarah: 241] Lagi pula Allah taala mengharuskan dalam perceraian dengan cara talak itu secara “ihsan”, baik. Dibayarkannya mut’ah - pada setiap perceraian dengan talak - adalah termasuk perceraian yang baik.
         
Menurut imam Hanafi, ada tiga macam hukum memberi mut’ah:

a. Wajib, yaitu kepada isteri yang ditalak sebelum bercampur dengan suaminya dan belum ditentukan maharnya.
b.   Sunat, yaitu kepada isteri yang ditalak sesudah dicampuri tetapi belum ditentukan maharnya, kerana perempuan itu berhak menerima mahar mitsil. Adanya mut’ah untuk perempuan (yang semacam ini) tujuannya ialah supaya perceraian itu berlangsung dengan baik (sebagaimana perintah Allah).
c.  Sunat muakkad, yaitu untuk isteri yang ditalak suaminya sesudah mereka campur dan sudah ditentukan maharnya, maka pemberian mut’ah kepadanya berarti melakukan perceraian dengan baik. [34 Muhammad Abu Zahrah, al-ahwal al-Shakhsiyyah 1950M].

*** *** ***

III.          Petikan dari mukasurat 384 hingga 385:

8.      Apakah perempuan yang beriddah berhak mendapat mut’ah.

Mut’ah ialah sejumlah harta yang harus diberikan suami kepada isterinya yang ditalak. Seorang suami yang mentalak isterinya sebelum dicampur (dukhul) dan belum ditentukan maharnya, ia harus (wajib) memberi mut’ah kepada isterinya itu. Pemberian mut’ah ini adalah dalam rangka mentalak isteri secara baik, sebagimana perintah Allah:
“Lakukan rujuk secara makruf atau ceraikan dengan baik”. [42 surah al-Baqarah : 229]

Adapun perempuan yang sudah ditentukan maharnya pada waktu akad nikah (mahar musamma) apabila ditalak suaminya sebelum campur, maka perempuan itu berhak menerima setengah dari jumlah mahar yang sudah ditentukan itu. Kalau demikian halnya, maka mut’ah itu sebagai pengganti setengah mahar musamma bagi perempuan yang belum ditentukan maharnya. Kalau perempuan itu ditalak sesudah dicampuri suaminya, maka ia berhak menerima mahar itu sepenuhnya (mahar musamma atau mahar mitsil).
         
Para ulama’  berbeza pendapat tentang hukum mut’ah itu.
         
Jumhur fuqaha berpendapat, bahawa mut’ah itu tidak wajib untuk setiap perempuan yang ditalak suaminya.

Menurut Abu Hanifah, mut’ah itu wajib diberikan kepada perempuan yang ditalak suaminya sebelum dicampuri dan belum ditentukan maharnya. Alasannya, firman Allah:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengawini perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu talak mereka sebelum kamu campur mereka maka mereka tidak perlu beriddah. Berilah kepada mereka mut’ah dan ceraikan mereka dengan baik”.  [43 surah al-Ahzab : 49].

Bagi perempuan yang sudah ditentukan maharnya tidak wajib atas suaminya memberi mut’ah. Alasannya:
“Jika kamu talak mereka sebelum kamu campuri sedangkan maharnya telah kamu tentukan maka bagi perempuan itu setengah dari mahar yang kamu tentukan itu”. [44 surah al-Baqarah : 237]. Demikian Hanafi.
         
Menurut imam Syafi’i, mut’ah itu wajib diberikan kepada setiap perempuan yang diceraikan, jika perceraian itu datangnya dari pihak suami, kecuali terhadap perempuan yang sudah ditentukan maharnya dan diceraikan sebelum mereka campur. Alasannya firman Allah:
“Berilah mut’ah kepada mereka, kewajiban atas orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang tidak mampu menurut ketidak mampuannya”. [45 surah al-Baqarah : 237].
Ayat ini menunjukkan umum setiap perempuan yang diceraikan suaminya, kecuali yang sudah ditentukan maharnya dan diceraikan sebelum dicampuri, demikian imam Syafi’i.
         
Menurut imam Malik, pemberian mut’ah kepada isteri yang ditalak itu hukumnya sunat, bukan wajib. Kerana firman Allah (lih. Catatan: 45), pada akhir ayat itu ditegaskan: “haqqan ‘ala ‘I-muhsinin”, sebenarnya suatu hal yang patut atas orang-orang ingin berbuat baik.
         
Sebahagian golongan Zahiri berpendapat, wajib memberi mut’ah pada setiap perempuan yang ditalak, kerana perintah memberi mut’ah kepada mereka yang terdapat dalam al-Quran menunjukkan wajib. [46 Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid 1969M hal. 105 – 106]. Mut’ah diberikan kepada perempuan yang ditalak seperti yang telah dijelaskan di atas. Semua perempuan yang ditalak suaminya harus beriddah kecuali isteri yang ditalak belum dicampuri. Diantara fuqaha yang tersebut di atas berpendapat, bahawa mut’ah itu diberikan kepada setiap perempuan yang ditalak suaminya. Dengan demikian tentulah pemberiannya itu dilaksanakan pada waktu iddah, meskipun tidak ada larangan untuk memberikannya sehabis masa iddah.
         
Besar kecilnya mut’ah yang akan diberikan kepada mereka ialah berbeza-beza menurut kemampuan suami, jadi tidak ada batas tertentu. Hakim dapat mempertimbangkan wajib atau tidaknya mut’ah bagi isteri yang diceraikan suaminya.
Tiada ulasan:

Catat Ulasan