Ahad, 3 Februari 2013

Kitab Fikah Mazhab Syafie Jilid 4


Untuk posting pada kali ini saya rujuk dan petik kandungan di mukasurat 764 hingga 766 dalam kitab berjudul Kitab Fikah Mazhab Syafie Jilid 4 Pustaka Salam [terjemahan dari kitab Al Fiqhul Manhaji ‘Ala Mazhabil Imam as-Shafie karangan Dr Mistofa al-Khin, Dr Mustofa al-Bugha dan Ali ash-Sharbaji] yang bertajuk kecil:
MUT’AH
Pengertian Mut’ah

Al-Mut’ah berasal daripada kalimah al-mataa’. Maksudnya: perkara yang menyukakan hati dan boleh dimanfaatkan.
Maksud mut’ah disini ialah harta yang suami wajib serahkan kepada isteri yang telah berpisah dengannya sama ada dengan sebab talak (cerai) atau perpisahan.

Siapa yang Berhak Mendapat Mut’ah.
        
      Mut’ah wajib diberi kepada bekas isteri dalam keadaan;

1.        Apabila diceraikan selepas berlaku persetubuhan.
2.        Isteri diceraikan sebelum disetubuhi dan mas kahwin pula tidak disebutkan semasa akad nikah.
3.        Jika isteri dihukumkan supaya berpisah dengan suaminya. Perpisahan hendaklah disebabkan oleh suami seperti dia murtad atau meli’an isterinya (bersumpah menuduh isterinya berzina). Perpisahan juga hendaklah berlaku selepas persetubuhan, atau sebelum persetubuhan tetapi mas kahwin tidak disebut dalam akad.

Jika isteri diceraikan sebelum persetubuhan dan mas kahwinnya disebut dalam akad nikah, isteri tidak berhak mendapat mut’ah. Ini kerana dia telah mendapat separuh daripada mas kahwin sedangkan dia masih belum memberi apa-apa khidmat kepada suaminya.

Dalil Wajib Mut’ah.

Dalil wajib memberi mut’ah kepada mereka yang telah disebutkan ialah firman Allah:
Dan tidaklah kamu bersalah (dan kamu tidak menanggung bayaran mas kahwin) jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh (bercampur dengan) mereka atau (sebelum) kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut’ah (pemberian saguhati) kepada mereka (yang diceraikan itu). Iaitu suami yang senang (hendaklah memberi saguhati itu) menurut ukuran kemampuannya. Suami yang susah pula menurut  ukuran kemampuan, sebagai pemberian (saguhati) menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan.
                                                                             (Al-Baqarah: 236)

Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut’ah (pemberian saguhati) dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang-orang tang bertakwa.
                                                                             (Al-Baqarah: 241)

Kadar Mut’ah
         
Dalam menetukan kadar mut’ah, kemungkinan kedua-dua suami isteri boleh bersetuju dengan kadar tertentu atau sebaliknya.
         
Jika mereka bersetuju dengan kadar harta yang tertentu, sama ada sedikit atau banyak, kadar itulah yang diterima oleh isteri. Mut’ah itu sah berdasarkan apa yang dipersetujui.

Jika mereka berselisih pendapat dalam menetukan kadarnya, qadi (hakim) berhak menentukannya berdasarkan keadaan mereka berdua; susah senang suami, dan keturunan isteri dan sifat-sifatnya. Firman Allah Taala;

Hendaklah kamu memberi mut’ah (pemberian saguhati) kepada mereka (yang diceraikan itu). Iaitu suami yang senang (hendaklah memberikan saguhati itu) menurut ukuran kemampuannya. Suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya.
                                                                             (Al-Baqarah: 236)

Dan isteri-isteri yang diceraikan, berhak mendapat mut’ah (pemberian saguhati) dengan cara yang patut.
                                                                             (Al-Baqarah: 241)

Kadar mut’ah yang digalakkan ialah tidak kurang daripada (30) tiga puluh dirham atau yang senilai dengannya, dan tidak melebihi separuh daripada kadar mahar misil.

Hikmat Disyariatkan Mut’ah.

          Hikmat disyariatkan mut’ah ialah untuk mengambil hati isteri yang telah diceraikan sewaktu dia meninggalkan kehidupan bersuami, meringankan bebanan dan kesusahan disebabkan perpisahan dan mengubati perasaan sakit hati dan rasa benci yang memuncak hasil daripada perceraian tersebut.


1 ulasan: