Rabu, 30 Oktober 2013

Saman (Siri 3)

Prosedur Tuntutan Mut’ah di Mahkamah Syariah – Saman (Siri 3).

Berikut ialah ialah dua (2) isu mengenai ‘Saman’:

1.       Tempohmasa keesahan Saman; dan
2.       Saman Hilang selepas dikeluarkan oleh Mahkamah.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Isu Pertama: Tempohmasa keesahan Saman.

Saman yang hendak di sampaikan atau di serahkan kepada pihak yang di tuntut (Defendan) [dalam kes mut’ah Defendan itu merujuk kepada si suami] adalah sah kuatkuasanya selama tempoh 12 bulan bermula dari tarikh Saman di keluarkan. Tarikh itu ada di catatkan dalam Saman itu di ruangan sebelum tandatangan dan meterai Mahkamah. Tempohmasa ini boleh di lanjutkan atas permohonan kepada Mahkamah dengan memberi alasan kukuh dan munasabah kenapa Saman itu perlu di lanjutkan tempoh keesahannya serta menyatakan apa usaha munasabah yang telah di ambil sebagai percubaan untuk menyerahkan Saman itu. Permohonan lanjutan masa itu seeloknya di failkan dan di mohon sebelum tarikh tempoh luput Saman tersebut. Jika lanjutan tempoh itu di benarkan ianya hanya untuk tempoh lanjutan masa selama 12 bulan dari tarikh luputnya tempoh keesahan Saman itu ataupun dari tarikh luputnya lanjutan masa yang telah di benarkan sebelum itu.

Contoh:

Tarikh Asal Saman
23.10.10
Tempoh keesahan
23.10.10.hingga 22.10.11
Tarikh Luput
23.10.11
Tarikh Lanjutan Masa @ tempoh keesahan Saman (1) apabila di luluskan
23.10.11
Tempoh keesahan masa lanjutan (1)
23.10.11.hingga 22.10.12
Tarikh Luput lanjutan (1)
23.10.12
Tarikh Lanjutan Masa (2) apabila di luluskan
23.10.12
Tempoh keesahan masa lanjutan (2)
23.10.12.hingga 22.10.13
Tarikh Luput lanjutan (2)
23.10.13

Perkara ini adalah sebagaimana yang di peruntukkan oleh seksyen 11 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 (Negeri Pahang). Berikut ialah kandungan seksyen tersebut:

Seksyen 11. Masa penyampaian
(1) Bagi maksud penyampaian, setiap saman hendaklah sah pada mulanya selama dua belas bulan bermula dari tarikh pengeluarannya.
(2) Jika sesuatu saman belum lagi disampaikan kepada defendan dalam tempoh yang dinyatakan dalam subseksyen (1), suatu permohonan boleh dibuat kepada Mahkamah untuk melanjutkan tempoh keesahan saman itu sebelum tarikh habis tempoh saman itu atau mana-mana hari kemudian daripada itu, jika ada, sebagaimana yang dibenarkan oleh Mahkamah.
(3) Mahkamah boleh melalui perintah melanjutkan tempoh keesahan saman itu dari semasa ke semasa selama apa-apa tempoh, yang tidak melebihi dua belas bulan pada mana-mana satu ketika, yang bermula dari hari yang mengikuti hari saman itu akan, kalau tidak kerana lanjutan itu, habis tempoh.
Peruntukan seksyen 11 (2) diatas memberi peluang agar permohonan lanjutan masa itu di buat walaupun selepas tempoh Saman itu luput. Ini berdasarkan rangkaikata ‘atau mana-mana hari kemudian daripada itu, jika ada,’  yang terdapat dalam seksyen itu. Bagi menyokong tafsiran ini seksyen 238 (2) di bahagian XXV Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Pahang) 2002 juga di dasarkan. Seksyen 238 itu adalah yang berikut:

Seksyen 238 – Memanjangkan atau memendekkan masa
(1)      Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yamg difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.
(2)      Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam sub-seksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.
Bahkan seksyen 45 Akta Parlimen Malaysia No. 388 iaitu INTERPRETATION ACTS 1948 AND 1967  memperuntukkan:

s. 45 Construction of power to extend time
45. Where in any written law a time is prescribed for doing any act or taking any proceeding and power is given to a court or other authority to extend that time, the power may be exercised by the court or authority although the application for its exercise is not made until after the expiration of the time prescribed.

Akta 388 ini di terima pakai di negeri Pahang oleh Enakmen 2 tahun 1990 - Enakmen Tafsiran (Penerimaan-Pakai Bahagian III Akta-Akta Tafsiran 1948 dan 1967) 1990

Seksyen 2. Penerimaan-pakai Bahagian III Akta 388.
2. Peruntukan-peruntukan Bahagian III Akta-Akta Tafsiran 1948 dan 1967 adalah dengan ini diterimapakai oleh Negeri Pahang.

Apabila Bahagian III diterima pakai maka keseluruhan Akta 388 adalah terpakai kepada negeri Pahang. Lihat seksyen 131 Akta yang memperuntukkan :

PART I of this Act to have effect in adopting States
131. (1) Where one of the States of West Malaysia adopts PART III of this Act in pursuance of Article 76(3) of the Federal Constitution, PART I of this Act with the modifications and additions contained in the Second Schedule, shall apply for the interpretation of  and interpretation otherwise in relation to Enactments of the adopting State enacted after the date of adoption as it applies for the interpretation of and otherwise in relation to Acts of Parliament enacted after the commencement of that Act.
(2) Where by virtue of subsection (1), PART I of this Act applies for the interpretation of and otherwise in relation to an Enactment, that PART shall apply for the interpretation of and otherwise in relation to subsidiary legislation made under that Enactment.

Dalam kes Mat Jagi @ Mohd Razali Bin Hassan (kes Mal No. 12000-099-0001-2010 tidak di lapurkan) Mahkamah Rayuan memberi panduan bahwa terdapat 4 faktor perlu dipertimbangan sebelum lanjutan masa di benarkan apabila berkata:

Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budibicara Mahkamah dan Mahkamah dalam melaksanakan budibicaranya akan mengambil kira tempoh kelewatan, alasan kepada kelewatan, kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan di benarkan.
Walaupun faktor ini hanyalah berbentuk panduan bagi tujuan melaksanakan budibicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi Pemohon di dalam melaksanakan kuasa budibicara tersebut.

Dalam melaksanakan budicara Mahkamah Sivil dalam kes Thiruchelvasegaran v Mahadevi (1998) 4 MLJ 297 berkata:

Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budibicara untuk melanjutkan masa ialah samada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tiada niat untuk mengabaikan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.
Menurut Aturan 4 Kaedah 5 (3) Kaedah-Kaedah Prosedur Mal Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 1992, Mahkamah tidak akan memberi lanjutan masa tersebut kecuali usaha-usaha yang munasabah telah dibuktikan dibuat untuk menyampaikan saman itu, atau kerana sebab-sebab lain yang dianggap munasabah. Aturan 4 Kaedah 5 (3) itu memperuntukkan :

Kaedah 5. Jangka masa dan pembaharuan saman.

(1) Bagi maksud penyampaian, saman adalah sah pada mula-mulanya selama 12 bulan bermula dari tarikh pengeluarannya. 

(2) Jika sesuatu saman belum lagi disampaikan kepada defendan, maka Mahkamah boleh melalui perintah melanjutkan keesahan saman itu dari semasa ke semasa bagi apa-apa tempoh, tidak melebihi 12 bulan pada mana-mana satu ketika, yang bermula dari hari yang berikutan selepas hari yang saman itu akan kalau tidak kerana lanjutan itu tamat, sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu, jika permohonan minta lanjutan dibuat kepada Mahkamah sebelum hari tersebut atau suatu hari kemudian kelak (jika ada) sebagaimana yang dibenarkan oleh Mahkamah.

(3) Mahkamah tidak akan memberi lanjutan masa tersebut kecuali usaha-usaha yang munasabah telah dibuktikan dibuat untuk menyampaikan saman itu, atau kerana sebab-sebab lain yang dianggap munasabah.

Walaupun peruntukkan KAEDAH-KAEDAH PROSEDUR MAL MAHKAMAH SYARIAH (Negeri Sembilan) 1992 telah di di mansuhkan dan di gantikan  oleh enakmen yang baru iaitu Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003 yang terkini di mana tiada terdapat lagi peruntukkan seumpama Aturan 4 Kaedah 5 (3)  dalam peruntukan prosedur tahun 1992 ini namun prosedur yang lama sedemikian masih boleh di jadikan panduan tafsiran kepada maksud phrasa ‘Kuasa Sedia Ada Mahkamah bagi mengelakkan ketidakadilan atau mengelakkan penyalahgunaan proses mahkamah’ sebagaimana yang dinyatakan di dalam seksyen 244 di bahagian XXV Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003 yang berikut:

Seksyen 244 Kuasa Sedia Ada Mahkamah
Tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini boleh disifatkan sebagai menghadkan atau menyentuh kuasa sedia ada pada Mahkamah untuk membuat apa-apa perintah yang perlu untuk mengelakkan ketakadilan atau mengelakkan penyalahgunaan proses Mahkamah.
Peruntukkan yang sama sedemikian terdapat juga di bawah seksyen 244 di bahagian XXV Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Pahang) 2002 dan adalah sama sepenuhnya.

Satu lagi sandaran untuk mengatakan bahawa dalam afidavit kepada permohonan lanjutan masa yang berkenaan perlu menyatakan alasan kukuh dan munasabah kenapa Saman itu perlu di lanjutkan tempoh keesahannya serta menyatakan apa usaha munasabah yang telah di ambil sebagai percubaan untuk menyerahkan Saman itu adalah kerana terdapat Arahan Amalan No. 2 tahun 2011 dan No. 3 tahun 2011. Arahan-arahan amalan ini menetapkan bahawa tempohmasa serahan penyampaian adalah penting dan di tekankan. Maka jika arahan ini tidak di patuhi maka alasan kukuh perlu di beri mengenainya.

ARAHAN AMALAN NO. 2 TAHUN 2011
Tempoh Penyampaian Saman Kediri
Dalam Masa 14 Hari Dari Tarikh Saman Dikeluarkan

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Mahkamah Syariah Bil. 1 Tahun 2011 pada 12 Muharram 1433H bersamaan 7hb Disember 2011 telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bagi tujuan penyelarasan tempoh penyampaian saman kediri Defendan. Tempoh penyampaian saman kediri kepada Defendan selain saman yang beralamat di luar bidang kuasa sesebuah mahkamah hendaklah disempurnakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh saman dikeluarkan.

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 7 Disember 2011.

ARAHAN AMALAN NO. 3 TAHUN 2011
Tempoh Penyampaian Saman Gantian Dalam
Masa 14 Hari Dari Tarikh Perintah Saman Gantian Dikeluarkan

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Mahkamah Syariah Bil. 1 Tahun 2011 pada 12 Muharram 1433H bersamaan 7hb Disember 2011 telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bagi tujuan penyelarasan tempoh proses penyempurnaan saman gantian. Tempoh penyampaian Saman Gantian hendaklah disempurnakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh Perintah Saman Gantian dikeluarkan.

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 7 Disember 2011.

Kuasa Mahkamah untuk mebenarkan lanjutan masa terikat dengan faktor mencegah ketidakadilan dan salah guna proses Mahkamah. Oleh itu jika perlanjutan masa keesahan Saman itu di buat selepas berkuatkuasanya tempoh had batasan masa  membuat tuntutan (merujuk kepada kausa tindakan) maka permohonan lanjutan masa itu wajar di tolak. Had batasan masa yang di rujuk kini adalah terhadap batasan had masa kepada kausa tindakan. Kausa tindakan adalah perkara yang ingin di tuntut di mahkamah oleh Plaintif seperti tuntutan harta sepencarian, mut’ah, nafkah dan lain-lain. Arahan Amalan No. 2 tahun 2008 adalah berkaitan dan di perturunkan di sini:

ARAHAN AMALAN NO. 2 TAHUN 2008
Permohonan / Tuntutan Yang Tiada Had Masa

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Mahkamah Syariah Bil. 1 Tahun 2008 pada 11 Jamadilakhir 1429H bersamaan 15hb. Jun 2008 telah bersetuju dan mengesahkan bahawa mana-mana permohonan atau tuntutan yang perlu diambil perhatian oleh seseorang yang berkepentingan di Mahkamah.

2. Permohonan atau tuntutan tersebut tidak menyatakan had masa untuk mengambil tindakan hendaklah ianya dilakukan dengan apa cara sesegera yang mungkin. Mahkamah dalam hal ini bolehlah merujuk kepada penghakiman kes Kerajaan Negeri Terengganu lwn. Tengku Ibrahim dalam Jurnal Hukum Jld. 24 Bhg. 2 sebagai panduan sebelum membuat apa-apa keputusan sama ada menerima atau menolak tuntutan tersebut.

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 30 Jun, 2008.

ARAHAN AMALAN NO. 2 TAHUN 2008  adalah mengenai tuntutan seperti mut’ah yang tidak di peruntukan oleh enakmen. Arahan ini memberikuasa untuk Mahkamah merujuk kepada suatu kes keputusan Mahkamah Rayuan Syariah iaitu kes Kerajaan Negeri Terengganu v Y.A.M. Tengku Ibrahim bin Sultan Ismail Nasaruddin Shah 24 [2007] 2 JH 251 di mana Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu di ms 263 – 268 telah berkata:

a) Berkenaan memfailkan kes melebihi had masa

Semasa di Mahkamah Tinggi Syariah, isu yang di timbulkan untuk di pertimbangkan sama ada sah atau tidak ke atas sesuatu tuntutan yang melangkau masa 80 tahun, melalui kronologi kes, hujah-hujah, ekshibit dari kedua-dua pihak kami dapati sehingga kes ini di failkan, sejarahnya telah melewati lebih 80 tahun.
...
Setelah kami meneliti segala hujah, kami dapati benarlah tempoh had masa bagi sesuatu tuntutan tidak diperuntukan. Oleh itu kami berpendapat hanya melalui Hukum Syarak sahajalah satu-satunya yang masih ada untuk menyelesaikan dalam rayuan ini. Bersesuaian dengan sek. 245(2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001. Seksyen ini memperuntukkan:

‘Jika terdapat lacuna atau apa-apa perkara tidak diperuntukkan dengan nyata oleh Enakmen ini, mahkamah hendaklah memakai Hukum Syarak.’

Dalam Hukum Syarak, Islam tidak mengiktiraf kaedah berlalu masa yang lama itu sebagai pemilikan atau pengguguran sesuatu hak, tetapi dianggap masa yang lama itu sebagai penghalang daripada mendengar sesuatu dakwaan tentang hak yang didakwa ada pada suatu masa dahulu yang telah lama berlalu. Halangan ini dikenakan bagi mengelakkan masalah pembuktian dan keraguan asal hak.

Kes Tuan Awang bin Tuan Mamat dan 7 Orang Lain v Tuan Alam bin Tuan Ahmad dan Seorang Lain [2006] 22 (ii) JH 207 ... Setelah menyedari, di mana tuntutan ini dibuat, masanya telahpun berlalu melewati 50 tahun. Y.A. Hakim ketika memutuskan had masa ini, beliau dengan memetik huraian mengenai masa berlalu oleh Dr. Wahbah Zuhaili yang berkata, bahawa ahli fekah telah menetapkan dengan 33 tahun, dan dalam al-Majallah (Perkara 1661 dan 1662) telah menetapkan 15 tahun. Ini bermakna Plaintif boleh dibenar membuat tuntutan harta sepencarian dalam tempoh yang tidak melebihi 33 tahun.

1.       Berbalik  kepada kes rayuan ini, undang-undang yang terpakai ialah Hukum Syarak. Dalam Hukum Syarak mengikut huraian Dr Wahbah Zuhaili dihadkan kepada 33 tahun sebagai berlalu masa. Pada hemat kami sekalipun hujah Responden had masa 33 tahun sebagai tidak terpakai dalam kes ini lantaran kes ini berlaku terlebih dahulu daripada pendapat ini, tetapi dengan berlalu masa yang lama itu menjadikan ia satu penghalang pula kepada hakim untuk mendengar sesuatu dakwaan yang didakwa ada pada suatu masa lama dahulu. Seperti mana yang ditegaskan oleh Dr Wahbah Zuhaili dalam bukunya, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jld.4, hlm. 69 yang menyatakan:

... bermaksud:
Islam tidak mengakui kaedah berlalunya masa lama itu sebagai sebab pemilikan, tetapi kaedah berlalu masa dianggap sebagai penghalang daripada didengar sesuatu dakwaan tentang hak yang didakwa ada pada suatu masa dahulu yang lama telah berlalu demi untuk melicinkan perjalanan kehakiman pada waktunya dan supaya masalah pembuktian dan keraguan tentang asal hak dapat dielakkan.

Mengikut pendapat al-Alim al-‘Allamah al-Sayed Mohamad Amin bin Omar Abd Aziz bin Ahmad bin Abdul Rahim yang keturunannya sampai kepada Sayyidina al-Hussain menerangkan dalam kitab Tanqih al-Fatawa al-Hamidiyah di bawah tajuk kitab al-Da’wa menyatakan:

... bermaksud:
Ditanya berhubung dengan harta tak alih yang berada di tangan Zaid yang menerimanya serta menmerintahnya dan menguruskannya dalam masa lebih daripada empat puluh tahun (40 tahun) tanpa ada bangkangan dan bantahan dan omar mengetahui keadaan itu dan dia tidak mendakwa atas Zaid menuntut harta itu sedangkan tidak ada halangan dari segi syarak untuk berbuat demikian, maka adakah tidak boleh didengar dakwaan ke atas Zaid dan waris-warisnya selepas itu dan biar sahaja di tangan orang yang menguruskannya kerana suasana itu sendiri sebagai saksi? (Jawapannya:) Ia, begitulah sepertimana dijelaskan dalam kitab Jami’ al-Fatawa dan mereka yang kemudian dari kalangan ahli fatwa menjelaskan juga tidak boleh didengar sesuatu dakwaan selepas tempoh tiga puluh enam tahun (36 tahun) dikecualikan orang yang berhak mendakwa itu ghaib (tidak ada atau kanak-kanak atau gila) dan kedua-duanya tidak ada penjaga atau pihak yang kena dakwa, raja yang zalim ditakuti daripadanya, ini dijelaskan di dalam al-Fatawa al_Attabiah dan dijelaskan lagi dalam kitab al-Bahri ‘An al-Mabsur tinggal tidak membuat apa-apa dakwa selama tiga puluh tiga tahun (33 tahun) tanpa ada apa-apa halangan daripada membuat demikian, kemudian selepas itu baru dikemukakan dakwaan (tuntutan), tidak boleh didengar dakwaannya kerana tinggal tidak membuat dakwaan sedangkan dia boleh berbuat demikian menunjukkan dia tidak mempunyai hak pada zahirnya.

Oleh yang demikian, dengan berpandukan alasan yang di kemukakan, maka kami membuat keputusan Rayuan isu ini diterima.

Mungkin ada yang tertanya-tanya apa itu ‘Arahan Amalan’? Secara ringkasnya Arahan-Arahan Amalan ini di keluarkan oleh Pengarah/Ketua Hakim Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia untuk di gunapakai dan di tadbirkan secara seragam di semua Mahkamah Syariah di Malaysia. Dalam siri lain blog ini akan menulis mengenai perkara Arahan Amalan ini.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Isu Kedua: Saman Hilang selepas dikeluarkan oleh Mahkamah.

Mengenai perkara ini seksyen 12 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Pahang) 2002 ada jawapannya. Apa yang perlu dibuat ialah menghubungi Mahkamah secara bertulis memaklumkan kehilangan Saman tersebut dan selepas itu jika Mahkamah berpuashati akan kedudukannya maka Mahkamah boleh membuat Perintah sebagaimana yang disebut dalam peruntukan seksyen 12 tersebut.

Seksyen 12. Kehilangan saman
Jika sesuatu saman hilang selepas dikeluarkan, Mahkamah boleh memerintahkan supaya dikeluarkan suatu saman baru yang mengandungi tarikh, dan mempunyai kesan yang sama seperti saman asal.Tiada ulasan:

Catat Ulasan