Khamis, 23 Mei 2013

Mut’ah di negara India - pendahuluan

Mut’ah di negara India

PENDAHULUAN

India adalah sebuah negeri sekular. Namun Undang-Undang Keluarga Islam masih di gunakan untuk pasangan suami-isteri yang berugama Islam namun sedikit berbeza dengan kedudukan di Malaysia.


Di India undang-undang Islam ini di kategorikan sebagai ‘personal laws’ [undang-undang diri / peribadi di dalam penulisan ini]. Undang-undang diri/peribadi adalah suatu cabang undang-undang yang mengawal hal-hal diri/peribadi 'seseorang individu’ termasuklah perkara yang melibatkan persoalan perkahwinan, perceraian, penjagaan, harta pusaka dan lain-lain yang kesemuanya dikenali sebagai 'hal diri/peribadi' daripada individu kerana ia berkaitan dengan hal ehwal orang-orang yang biasanya hanya memberi kesan kepada personaliti mereka sendiri.

Undang-undang diri dikenali juga sebagai Undang-Undang Keluarga kerana ia melibatkan perihalan persoalan peribadi kekeluargaan seperti status keluarga, harta keluarga dan lain-lain amnya berdasarkan prinsip hukum keagamaan.

Amalan ini dilaksanakan di India, maka undang-undang diri/peribadi individu dirujuk dengan nama tertentu dan jika mengikut dengan nama agama masing-masing ianya di sebut/di panggil sebagai samada: undang-undang Hindu atau undang-undang Islam [mana yang berkenaan].

Berhubung dengan perkara-perkara undang-undang keluarga, mahkamah perlu menggunakan kaedah-kaedah:

-          undang-undang Hindu di mana pihak-pihak yang terlibat adalah orang berugama Hindu;
-      manakala  undang-undang Islam di mana pihak yang terlibat adalah orang berugama Islam.

Di India masyarakatnya terdiri dari anutan agama yang berbeza namun mereka tetap tinggal bersama-sama. Maka sistem undang-undang diri/peribadi yang berbeza adalah dikuatkuasakan di negara ini. Oleh itu, di India terdapat undang-undang peribadi Hindu, undang-undang diri/peribadi Islam, undang-undang diri Kristian, undang-undang diri Parsi, dan lain-lain ciri-ciri undang-undang diri/peribadi yang tersendiri berdasarkan kepada agama dan kepercayaan masyarakatnya.

Akta Kontrak India atau Kanun Keseksaan India atau Akta Cukai Pendapatan dan lain-lain pula di kategorikan sebagai 'undang-undang umum/am’.

Undang-undang umum/am ini terpakai kepada semua orang tanpa mengira agama mereka. Undang-undang diri/peribadi adalah hanya terpakai kepada kalangan orang-orang yang didalam masyarakat anutan agama masing-masing di India yakni menurut agama anutan seperti Hindu, Islam, Kristian, Yahudi dan lain-lain.

Perbezaan antara ciri-ciri 'undang-undang umum’ dengan ‘undang-undang diri/peribadi' adalah seperti berikut:

(i)           Undang-undang diri/peribadi adalah bukan umum pemakaiannya. Undang-undang diri/peribadi sesuatu komuniti agama tidak boleh diseragamkan untuk semua orang sepertimana undang-undang am [seperti Akta Kontrak India atau Kanun Keseksaan India dan lain-lain]. Oleh itu, perkara-perkara kekeluargaan orang Islam tidak boleh dikawal selia oleh undang-undang diri/peribadi Hindu atau undang-undang diri orang Parsi atau Kristian;
(ii)          undang-undang diri/peribadi yang digunakan adalah hanya untuk perkara-perkara kekeluargaan seperti perkahwinan, perceraian, penjagaan, wasiat atau harta pusaka dan lain-lain perkara-perkara keluarga. Seseorang Muslim adalah dikawal oleh undang-undang peribadi Islam tetapi undang-undang kontrak atau jenayah tidak boleh dikawal selia oleh undang-undang kontrak atau undang-undang jenayah. Islam;
(iii)        Dalam batasan had tertentu, undang-undang diri/peribadi bergerak bersama dengan orang itu yakni seseorang itu tertakluk dengan  undang-undang diri peribadinya di mana-mana dia pergi. Sebagai contoh, jika seorang Islam pergi ke England dan meninggal dunia di sana, harta pusakanya ditadbirkan menurut undang-undang perwarisan Islam. Undang-undang diri/peribadi, oleh itu, bukan undang-undang wilayah. Perundangan wilayah adalah undang-undang wilayah. Undang-undang diri/peribadi adalah undang-undang masyarakat agama yang seseorang itu anuti dan bukannya undang-undang wilayah atau tempat itu.

Di bawah undang-undang diri/peribadi Islam seperti yang dikuatkuasakan di India, seseorang isteri yang bercerai boleh menuntut nafkah daripada bekas suami hanya untuk selama tempoh iddah.

Bagi menuntut nafkah di bawah undang-undang diri/peribadi Islam isteri hendaklah memfailkan saman sivil terhadap bekas suaminya.

Jika suami melafazkan Talaq tanpa kehadiran isteri, siisteri dikehendaki mematuhi Iddat dari tarikh dia mendapat notis perceraian. Oleh itu jika perceraian dilafazkan tanpa kehadirannya maka siisteri berhak untuk diberi nafkah iddah yang dikira dari tarikh di mana dia mendapat tahu akan perceraian beliau.

Dengan lain perkataan siisteri itu berhak mendapat nafkah iddah bermula daripada tarikh beliau menerima notis itu walaupun notis menyebut tarikh lafaz Talaq adalah suatu tarikh yang lebih awal dari tarikh penyampaian notis.

Dalam kes Mohommed Ali v Fareedunnissa Begam, perkahwinan pasangan yang bertikai telah dilangsungkan pada tahun 1950 dan mereka mendapat seorang anak. Suami berkata kepada Mahkamah bahawa pada malam pertama perkahwinan isterinya itu telah diceraikan [1950]. Isteri hanya dimaklumkan mengenai perceraian itu melalui penyampaian suatu notis bertulis daripada suaminya. Dalam notis itu dinyatakan bahawa dia telah diceraikan oleh suaminya pada malam perkahwinan mereka. Notis pertama itu telah disampaikan kepada 05.12.1960.

Diputuskan oleh mahkamah bahawa apabila Talaq yang dilafazkan melalui notis maka siisteri dikehendaki mematuhi "Iddat perceraian" dari tarikh notis itu disampaikan kepada beliau. Isteri kerana itu berhak mendapat nafkah dalam tempoh Iddat yang bermula dari tarikh notis pertama iaitu 05.12.1960 dan bukannya pada tahun 1950.

Mahkamah juga berpendapat bahawa isteri tidak berhak mendapat nafkah dari tarikh yang lebih awal perceraian iaitu 1950. Di bawah undang-undang Islam isteri yang diceraikan tidak boleh membuat tuntutan nafkah terdahulu/lampau beliau melainkan jika tuntutan itu adalah bagi tunggakan nafkah di bawah mana-mana perjanjian tertentu.

Undang-undang Islam tidak menetapkan apa-apa jumlah maksimum atau minimum yang perlu diberikan semasa Iddat isteri bercerai. Mahkamah yang kompeten untuk menetapkan apa-apa jumlah penyimpanan memandangkan status sosio-ekonomi suami dan isteri.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa tuntutan nafkah seorang wanita Islam bercerai kini dikawal oleh Akta Wanita Islam (Perlindungan Hak pada Perceraian), 1986.

Mahkamah Tinggi Kerala telah memutuskan bahawa seorang wanita Islam yang diceraikan adalah berhak mendapat nafkah semasa iddat dan selepas tempoh iddah [ini yang mereka maksudkan sebagai bayaran mut’ah]. Dalam kes M. Slaviv. TV Safia isu persoalan di hadapan mahkamah ialah sama ada seorang wanita yang bercerai hidup dalam zina berhak untuk nafkah di bawah Seksyen 3 Akta Akta Wanita Islam (Perlindungan Hak pada Perceraian), 1986?

Diputuskan bahawa beliau berhak mendapat nafkah tersebut kerana tiada peruntukan dalam Akta mengatakan bahawa wanita bercerai dan hidup pula dalam perzinaan tidak layak untuk peruntukan dan nafkah [mut’ah].

Mahkamah menambah bahawa "adalah tidak wajar untuk menolak penyelenggaraan kepada perempuan yang diceraikan atas alasan bahawa ia adalah beban yang tidak adil untuk menafkahi seorang wanita yang hidup dengan berzina. Selain itu, seorang wanita yang bercerai adalah bukan seorang perempuan yang bersuami maka dia tidak boleh dikatakan melakukan zina [adultery] – [ini adalah pandangan sekular – penulis].

Sebelum keputusan Mahkamah Agung dalam kes Md Ahmed Khan v Shah baño Begum, penulis-penulis buku teks di India menyatakan pandangan bahawa isteri yang bercerai tidak berhak kepada apa-apa nafkah daripada suaminya selepas tamat tempoh iddah.

Di bawah Seksyen 488 Kanun Prosedur Jenayah India Mahkamah berkuasa untuk mengeluarkan suatu perintah menghukumkan sisuami membayar nafkah diri kepada isterinya yang telah tidak dinafkahi atau diabaikan. Namun apabila pasangan itu bercerai perintah nafkah tersebut secara otomatik akan terhenti kuatkuasanya serta tiada kesan lagi apabila tempoh iddah perceraian itu tamat.

Maka timbul suatu persoalan yang serius: Apa yang akan terjadi sekiranya selepas perintah nafkah diri itu dibuat terhadapnya di bawah Seksyen 488 sisuami menceraikan isterinya sebaik sahaja selepas perintah itu dibuat? Menurut seksyen 488 diatas tanggungjawab sisuami untuk menafkahi bekas isterinya akan terhenti dalam kes sedemikian itu apabila tamat iddah perceraian.

Memandangkan situasi ini maka Akta (Pindaan) Prosedur Jenayah 1973 digubal dengan meminda Seksyen 488 yang lama kepada peruntukan baru (yakni seksyen 125) dan Huraian (b) kepada fasal (1) Seksyen 125 dan mentakrifkan "isteri" sebagai termasuk seorang wanita yang telah diceraikan oleh, atau yang telah mendapat perceraian dari, suaminya dan masih belum berkahwin baru/semula.

Kesan pindaan ini membawa maksud sisuami hendaklah menafkahi /membayar mut’ah secara bulanan kepada isteri/bekas isterinya walaupun selepas tamat tempoh iddah sehinggalah isterinya itu meninggal dunia atau berkahwin baru/semula.

Chandrachud CJ dalam kes Md Ahmed Khan v Shah Bañoo Begum berpendapat bahawa walaupun tanpa pindaan itu, seseorang Muslim itu mempunyai kewajipan untuk menafkahi jandanya di bawah Undang-undang diri/peribadi Islam.

Mengulas kepada kenyataan-kenyataan penulis buku teks, Chandrachud CJ berpendapat bahawa kenyataan-kenyataan mereka itu tidak memadai mahupun mencukupi untuk mengatakan bahawa suami yang berugama Islam tidak mempunyai kewajipan untuk mengadakan peruntukan bagi nafkah isteri yang telah diceraikannya sedangkan isteri tersebut tidak dapat menyara dirinya sendiri.

Hakim ini juga telah merujuk kepada firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 241 dan 242 sebagai dalil di dalam penghakimannya.

Dalam kes Arab Ahemadha v Arab Bail Mahkamah Tinggi Gujarat memutuskan bahawa isteri yang diceraikan adalah berhak mendapat nafkah walaupun selepas tempoh iddah. Mahkamah mengatakan bahawa ini juga ada di peruntukkan di bawah Seksyen 125 Kanun Prosedur/Acara Jenayah. Isteri layak untuk mendapat sejumlah nafkah [mut’ah] yang munasabah dan adil. Untuk itu, mahkamah perlu memastikan bahawa isteri mendapat kadar yang mencukupi untuk kehidupan selepas perceraian dan bahawa siisteri itu tidak hidup melarat atau terbiar bergelandangan di jalanan tanpa atap pelindungan serta tanpa apa-apa cara untuk menyara dirinya dan anak-anaknya. Ini adalah kedudukannya walaupun selepas lulusnya Akta (Perlindungan Hak dan Perceraian) Wanita Islam 1986 [India].

Peruntukan penuh Akta (Perlindungan Hak dan Perceraian) Wanita Islam 1986 ini akan di dokumenkan didalam penulisan blog ini kelak.

Kes Md Ahmed Khan v Shah Bañoo Begum yang di sebut di atas juga akan di kemukakan kelak.

Perkembangan terbaru di India kini adalah sepertimana lapuran akhbar Berita Harian di bawah ini:***********************
Mahkamah Syariah pertama di Mumbai
20.05.2013

Mumbai: Sebuah kumpulan Islam menubuhkan sebuah mahkamah Syariah di Mumbai bertujuan menyelesaikan pertikaian sivil dan perkahwinan di kalangan keluarga Islam.

Tidak seperti sistem mahkamah utama, proses penghakiman di mahkamah terbabit dikatakan lebih cepat selain tidak terlalu mahal.

Untuk sekian lamanya, masyarakat Islam Mumbai mahukan sebuah Tribunal Keadilan Islam bagi menyelesaikan pertikaian di kalangan keluarga Islam.

Mahkamah Syariah sudah mula berfungsi di kebanyakan wilayah di India seperti Hyderabad, Patna dan Malegaon.

Walaupun ada larangan daripada meluluskan penghakiman terhadap kes jenayah, hakim yang juga dikenali sebagai Qadi mendengar pelbagai pertikaian masyarakat dan menjatuhkan pengadilan mereka. Mereka dilantik oleh Lembaga Undang-Undang Persendirian Islam India (AIMPLB).

Selesai masalah ikut undang-undang Islam

Seorang guru agama kanan, Maulana Wali Rahmani yang juga setiausaha di AIMPLB berkata: Mahkamah ini akan berfungsi untuk menyelesaikan, terutama pertikaian keluarga di kalangan keluarga Islam membabitkan perkahwinan, perceraian dan waris berdasarkan undang-undang Islam.

Berdasarkan undang-undang persendirian Islam, mahkamah syariah menyelesaikan pertikaian keluarga, malah juga harta benda jika penyelesaiannya hanya boleh dilakukan mengikut undang-undang Syariah.

Ia bukan bertujuan bersaing dengan mahkamah sivil tetapi secara perbandingan akan mengurangkan beban mahkamah ini, yang memiliki banyak kes-kes tertunggak.

Seorang peguam kanan dan juga ketua perundangan AIMPLB, Yusuf Muchulla berkata: Anda lihat, ia adalah satu konsep memiliki sebuah tribunal domestik. Ia seperti sebuah alternatif bagi penyelesaian pertikaian yang digalakkan sekarang. Ada terlalu banyak kes di mahkamah tempatan sekarang. Jadi, ini akan menggalakkan orang ramai untuk datang dan menyelesaikan kes mereka mengikut undang-undang Islam.

Pertikai keputusan

Bagaimanapun ada yang mempertikaikan nilai keputusan mahkamah Syariah ini.

Pengetua Kolej Perdagangan dan Kesusasteraan Burhani, Dr. Farrukh Waris merasakan bahawa walaupun ia adalah undang-undang bagi orang Islam tetapi mahkamah Syariah tidak dilihat menghukum seseorang individu jika pengadilan ini tidak dipatuhi.

AGENSI
Hak Cipta Terpelihara Berita Harian 2012 Emel kami untuk sebarang maklum balas.


Sebelum lapuran Berita Harian diatas beberapa akhbar di India telah melapurkan perkara penubuhan Mahkamah Syariah di Mumbai India. Antaranya adalah seperti berikut:

1.  Lapuran dari akhbar The Times of India:

Mumbai gets its first Shariah court to settle civil, marital disputes
- The Times of India 29.04.2013
Mohammed Wajihuddin

timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/Mumbai-gets-its-first-Shariah-court-to-settle-civil-marital-disputes/articleshow/19772852.cms?prtpage=1 1/1

MUMBAI: The city is set to get its first Darul Qaza or Shariah court to settle civil and marital disputes in the Muslim community. The court, set up by the All India Muslim Personal Law Board, will be inaugurated on Monday at Anjuman-i-Islam, near CST, and will serve to fill a long-felt need of the community.

Shariah courts already function at many places in the country, such as Hyderabad, Patna and Malegaon. Here qazis appointed by the AIMPLB hear the community's various disputes, barring criminal cases, and deliver judgements.

"This court will function to settle mainly family disputes pertaining to marriage, divorce and inheritance. Marriage disputes will be settled quickly and the couples will be told to either reconcile or separate if reconciliation is not possible. It will save the community much time and money as fighting cases in civil courts is expensive and time-consuming," said AIMPLB secretary Maulana Wali Rahmani.

For a dispute to be heard by a Shariah court, both the parties in the dispute will have to approach the court. If one of the parties has approached a civil court, then it will have to withdraw the case for the Shariah court to accept the matter.

Rahmani said Shariah courts do not compete with the civil courts. "On the contrary, Shariah courts will lower the burden of the civil courts where thousands of cases are pending and the judges are overworked," he said.

Senior advocate and head of AIMPLB's legal cell Yusuf Muchalla called the city's Shariah court a "significant alternative dispute settlement mechanism".

"This court will decide within the framework of Muslim personal laws and mainly deal with matrimonial disputes. This is a kind of domestic tribunal set up by the Muslim community."

He added that district and high courts in Bihar, Jharkhand, Bengal and Orissa have upheld several decisions given by the Shariah courts established by the Imarat-e-Shariah (House of Shariah) headquartered in Patna.

Muchalla maintained that the Shariah courts were well within the law of the land. 'Shariah courts don't compete with civil courts'

2.   Lapuran dari akhbar The khaleejtimes:

Personal law board opens Shariah court in Mumbai
-      Nithin Belle / 30 April 2013

MUMBAI - The All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) opened the first Shariah court in Mumbai on Monday, enabling resolution of hundreds of family-related disputes within the Muslim community here.

“The Shariah court will not be a parallel court as wrongly propagated by vested interests,” Yusuf Muchhala, a leading city-based lawyer and head of the AIMPLB’s legal cell told Khaleej Times. “It is an alternate dispute resolution mechanism, which will ease the pressures on the judicial system.”

The AIMPLB has established several such courts (also known as Dar-ul-Qaza, or Islamic courts) in other parts of the country including in Bihar, Orissa and Assam. According to Muchhala, the board wants to expand the network of such courts across the country, but lack of ‘qazis’ has been the major reason for the delay in setting up such courts.

“There is need for trained personnel to man these tribunals,” he explains. “And it takes time to train them so this can only be a gradual process.”
Muchhala points out that Islamic courts fit into the Indian judicial system. “It fits in with the Indian ethos of genuinely seeking mediation in case of disputes,” he notes. “This system encourages people to go in for mediation and not clog the regular courts with such cases.”

The Shariah court in Mumbai, as in other places, will focus only on family disputes including matrimonial and inheritance. It will not be taking up criminal cases, which are beyond its jurisdiction.  Both parties to the dispute should withdraw cases in other civil courts and approach the Islamic court and agree to adhere to its judgement. The Shariah court will decide the disputes within the framework of the Muslim personal law.Tiada ulasan:

Catat Ulasan