Ahad, 1 Disember 2013

Pliding (Siri 1)

Prosedur Tuntutan Mut’ah di Mahkamah Syariah – Pliding (Siri 1).

-              Pliding dalam Tuntutan Mut’ah

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Kamus Dewan DBP menyatakan bahawa pliding dari segi istilah undang-undang bermakna suatu pernyataan bertulis secara formal tentang sebab sesuatu tindakan atau pembelaan yg dikemukakan oleh plaintif dan defendan dalam sesuatu tuntutan di mahkamah.

Pliding dalam bahasa Arab di sebut sebagai Murafa’ata Difaa’

Sebagai sejarah kepada perundangan tatacara mal di Pahang elok kita sorot kembali kepada Huraian dalam Rang Undang-Undang Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 sepertimana Warta Kerajaan Pahang Jil 55 No. 21 (Tambahan No. 6) bertarikh 10.10.2002 yang di bentangkan di dalam Dewan Undangan Negeri Pahang mengenai Bahagian VIII Rang Undang-Undang tersebut.

Berikut ialah ‘huraian’ yang di maksudkan di atas:


BAHAGIAN VIII

21. Bahagian VIII memperkatakan pliding.

22. Fasal 63 dan 65 masing-masingnya menyatakan bentuk pernyataan tuntutan dan pernyataan pembelaan. Fasal 64 menghendaki seseorang defendan yang mempertikaikan tanggungannya dalam sesuatu tindakan supaya menyampaikan pembelaannya atau hadir pada hari kehadiran untuk mempertikaikan tuntutan plaintif. Fasal 66 dan 67 masing-masingnya memperkatakan tuntutan balas dan pembelaan terhadap tuntutan balas. Fasal 68 adalah berhubungan dengan pembelaan tawaran.Huraian dalam Rang tersebut tidak menyentuh langsung mengenai peruntukan seksyen-seksyen 69, 70, dan 71.

Apabila di luluskan rang undang-undang tersebut di namakan sebagai Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 dan berkuatkuasa mulai pada tarikh 01.02.2004 dan Bahagian VIII ini mempunyai beberapa seksyen iaitu: seksyen 63 sehingga seksyen 71. Dari seksyen-seksyen ini maka terdapatlah kategori pliding-pliding yang berikut:

i.        Pernyataan Tuntutan (lihat seksyen 63);
ii.       Pembelaan (lihat seksyen 64 dan 65);
iii.      Tuntutan Balas (lihat seksyen 66);
iv.      Pembelaan Tawaran (lihat seksyen 68);
v.       Jawapan kepada Pembelaan (lihat seksyen 69);  
vi.      Jawapan dan Pembelaan kepada Tuntutan Balas (lihat seksyen 69); dan
vii.     Butir-butir lanjut dan jelas (lihat seksyen 71).

Pliding-pliding tersebut hendaklah di sediakan dan di failkan di Mahkamah oleh pihak-pihak kepada prosiding yang berkenaan dan boleh juga melalui Peguam Syarie masing-masing.

Namun terdapat juga satu lagi bentuk pliding tetapi yang tidak di dokumentasikan oleh pihak-pihak yang bertikai, sebaliknya yang di sediakan dalam bentuk dokumen oleh Mahkamah. Pliding sedemikian di sediakan oleh Mahkamah apabila tuntutan atau pembelaan di buat oleh pihak dengan secara lisan sahaja. Pliding sebegini hanya akan di sediakan oleh Mahkamah semata-mata berdasarkan budibicara Mahkamah demi untuk keadilan. Perkara ini ada di peruntukkan di bawah seksyen 16 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah. Seksyen ini juga di rujuk oleh Seksyen 67 Enakmen Tatacara Mal apabila menyatakan mengenai pemfailan pliding ‘pembelaan kepada tuntutan balas’.

Untuk rujukan mudah posting kali ini berikut ialah peruntukan seksyen 16 dan 67 tersebut:

Seksyen 16. Tuntutan atau pembelaan lisan

(1) Walau apa pun apa-apa jua dalam Enakmen ini, Mahkamah boleh, mengikut budi bicaranya, membenarkan apa-apa tuntutan atau pembelaan dibuat secara lisan:

Dengan syarat bahawa dalam hal sedemikian Mahkamah hendaklah merekodkan butir-butir tuntutan atau pembelaan itu dengan mengambil kira kehendak Enakmen ini yang berhubungan dengan saman atau permohonan, mengikut mana-mana yang berkenaan.

(2)  Mahkamah hendaklah menyampaikan satu salinan rekod yang dibuat di bawah subseksyen (1) kepada pihak yang baginya butir-butir tuntutan atau pembelaan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, direkodkan.

(3) Apabila dia menerima rekod yang tersebut dalam subseksyen (2), pihak yang kepadanya rekod itu disampaikan hendaklah —

(a)  memperakui butir-butir yang terkandung dalamnya dengan menurunkan tandatangannya atau cap ibu jari kanannya pada rekod itu;

(b)  menyediakan salinan yang mencukupi bagi rekod itu supaya satu salinan boleh disampaikan kepada setiap pihak lain dalam prosiding itu; dan

(c)  menyampaikan satu salinan rekod itu kepada tiap-tiap pihak itu sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum hari kehadiran.

(4) Jika Mahkamah membenarkan suatu tuntutan atau pembelaan dibuat mengikut subseksyen (1), maka Mahkamah hendaklah mengenakan apa-apa fi yang ditetapkan sebagai tambahan kepada apa-apa fi lain yang kena dibayar di bawah Enakmen ini.

Seksyen 67. Pembelaan terhadap tuntutan balas

(1) Jika mana-mana defendan membuat tuntutan balas, plaintif hendaklah, jika dia berhasrat hendak membuat pembelaan terhadap tuntutan balas itu, memfailkan dan menyebabkan disampaikan kepada defendan suatu pembelaan kepada tuntutan balas itu dalam apa-apa tempoh masa yang diarahkan oleh Mahkamah.

(2) Jika plaintif tidak mematuhi subseksyen (1), seksyen 16 hendaklah terpakai seolah-olah plaintif ialah seorang defendan.

Fungsi dan Keperluan Pliding.

Fungsi pliding secara umumnya adalah untuk menentukan dengan tepat dan lengkap apakah perkara yang di pertikaikan dan yang di persetujui oleh pihak-pihak dalam prosiding Mahkamah itu. Pliding itu juga dapat mengenalpasti dan menetukan dengan tepat perkara yang memerlukan pertimbangan, keputusan dan penghakiman Mahkamah dalam prosiding yang berkenaan.

Pliding yang disediakan dengan wajar dan sempurna akan membolehkan:

i.   pihak-pihak mengetahui dengan tepat apakah perkara pertikaian dalam prosiding itu;

ii. pihak-pihak mengetahui dengan tepat apakah fakta yang perlu di buktikan dalam prosiding itu;

iii. sifat dan ciri pertikaian dapat di kenalpasti dan dengan itu bentuk perbicaraan yang sesuai dapat di tentukan.

Sebagai contoh jika tuntutan itu melibatkan isu bidangkuasa Mahkamah atau persoalan undang-undang yang jelas nyata maka prosiding itu boleh di putuskan melalui permohonanan Bantahan Awal sahaja di mana pihak yang ingin membuat Bantahan Awal perlu memfailkan suatu Notis Bantahan  Awal yang lengkap [dan jika perlu bersama Afidavit Sokongannya dan pihak yang menentang Bantahan Awal memfailkan Afidavit Balasannya] dan kemudian setelah kesemua pihak membentangkan hujahan masing-masing Mahkamah akan mempertimbangkan Bantahan Awal itu dan membuat keputusannya tanpa perlu kes tersebut di bicarakan sepenuhnya. Mengenai bantahan awal ini secara ringkasnya ianya tidak melibatkan sebarang pertikaian mengenai fakta dalam kes itu. Dengan lain perkataan fakta kes adalah di persetujui dan di anggap sebagai benar dan sahih oleh pihak-pihak. Hanya yang di pertikaikan ialah isu mengenai samada Mahkamah mempunyai bidangkuasa untuk memutuskan tuntuan atau tidak. Juga samada Mahkamah boleh mendengar tuntuan (atau tuntutan balas) yang difailkan oleh pihak-pihak. Juga samada pihak yang menuntut mempunyai kausa tindakan ataupun locus standi untuk membawa kes yang berkenaan. Ataupun isu bahawa Plaintif di halang dari membawa tindakan ini kerana telah terdapat penghakiman persetujuan terhadap tuntutan perkara atau relif dalam prosiding ini. Begitulah antara contohnya.


Persoalan Pertama:

Apakah yang di maksudkan dengan prinsip bahawa ‘pihak-pihak terikat dengan plidingnya dan Mahkamah hanya membuat keputusan berdasarkan pliding yang di kemukakan’.

Prinsip ini secara tersirat telah diterimapakai di dalam suatu Arahan Amalan No 15 tahun 2006. Berikut ialah petikan dari Arahan Amalan tersebut:

Arahan Amalan No. 15 Tahun 2006
Cara Mengambil Keterangan Dalam Perbicaraan Penuh

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A. kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia Tahun 2006 pada 12 hingga 14 April, 2006 bersamaan 13 hingga 15 Rabiulawwal, 1427H di Shah Alam, Selangor yang telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bahawa cara mengambil keterangan di Mahkamah Syariah dalam perbicaraan penuh hendaklah dengan mendengar secara lengkap keterangan Plaintif, Defendan dan saksi-saksi melalui proses soal utama, soal balas dan soal semula berdasarkan pliding masing-masing.

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 1 Jun, 2006.

Sebelum berkuatkuasa Arahan Amalan diatas  Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes Murshida binti Mustakim v Hassim bin Abdullah 19 (2005) 1 JH 143 di mukasurat 151 telah berkata:

‘Oleh itu kami menjelaskan bahawa mengikut prosedur setiap pihak terikat kepada pliding. Mahkamah hanya boleh tertumpu membicarakan apa-apa yang ada dalam pliding masing-masing. Kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa persoalan hibah tidak dibangkitkan oleh Perayu di dalam kes asal di mahkamah Tinggi Syariah Selangor yang mana tidak ada dalam pliding asal dan ia bercanggah dengan seksyen 52(1)(b) Kanun Prosedur Mal Syariah Selangor 1991 yang di sebutkan tadi.’

Seksyen 52(1)(b) yang dirujuk itu memperuntukkan seperti berikut:

(1) Tiap-tiap pernyataan tuntutan hendaklah ditandatangani oleh plaintif atau Peguam Syarienya dan hendaklah mengandungi —
(a) ...
(b) butir-butir tuntutan yang mencukupi;

Dalam kes Murshida binti Mustakim v Hassim bin Abdullah tersebut Plaintif/Perayu antara lain menuntut sebuah rumah di Kuala Lumpur (setelah di tolak RM100,000.00 yang dikatakan telah beliau belanjakan) di bahagi dua sebagai harta sepencarian. Mahkamah Bicara memutuskan bahawa harta itu adalah sebagai harta sepencarian dan hendaklah di jual dan setelah di tolak semua hutang maka hasil jualannya hendaklah di bahagi sama rata. Perayu tidak berpuashati dan merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah atas alasan Hakim Bicara tidak mengambil kira langsung bahawa rumah tersebut telah dihibahkan kepadanya oleh Defendan/Responden dan dijanjikan akan di pindahmilik nama selepas habis bayaran pinjaman kerajaan. Responden menghujahkan bahawa perkara hibah ini tidak di bangkitkan dalam perbicaraan kes asal semasa di Mahkamah Bicara. Oleh kerana persoalan hibah ini tiada di dalam pliding maka ianya bertentangan dan bercanggah dengan peruntukan seksyen 52(1)(b) diatas  dan itulah sebabnya Mahkamah Tinggi Syariah yang membicarakan kes ini tidak membangkitkan atau mempertimbangkan persoalan hibah ini. Walaupun bersetuju dengan hujahan tersebut Mahkamah Rayuan Syariah secara obiter dicta mengulas juga mengenai rukun hibah apabila kemudiannya merumskan bahawa harta itu masih dalam hutang gadaian pinjaman dengan kerajaan maka harta itu bukan dalam milik penuh Defendan/Responden serta tidak boleh di hibahkan. Syarat barangan hibah tidak di mencukupi. Hibah itu juga tidak sah kerana perbuatan hibah diragui samada sah atau tidak benar-benar dilakukan atau tidak (seperti persoalan penyerahan dan izin pemegangan barang – lihat muka surat 154 dan 155).

Mahkamah Rayuan dalam kes Murshida binti Mustakim v Hassim bin Abdullah ini tidak secara jelas dan mutlak memutuskan mengenai isu pliding sedemikian ‘[yakni isu samada Mahkamah hanya akan membuat keputusannya semata-mata  berdasarkan pliding yang di kemukakan dihadapannya sahaja]’. Mahkamah Rayuan dalam kes ini sebaliknya hanya merumuskan bahawa tiada terdapat cacat cela dalam penghakiman Mahkamah Bicara dan keputusan Mahkamah Bicara di kekalkan dan rayuan Perayu di tolak sepenuhnya.

Kes Murshida binti Mustakim ini telah di rujuk di dalam kes Abdul Ghani bin Abdul Kadir yang berikut di bawah ini dan isu persoalan pliding ada di bangkitkan dan di jelaskan.

Dalam kes Abdul Ghani bin Abdul Kadir & seorang lagi v Arpah binti Kadir 35 (2012) 2 JH 307 Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan telah berkata di muka surat 316-320:

‘[20] ... kami tegaskan bahawa prinsip ‘semua pihak terikat dengan plidingnya’ adalah satu prinsip yang tidak diperuntukkan secara nyata di dalam undang-undang tatacara mal. Namun prinsip ini telah diakui dan diguna pakai samada di Mahkamah Syariah atau Mahkamah Sivil dan kami juga mengguna pakai prinsip tersebut kerana ia tidak bercanggah dengan tatacara syarak secara umum.

[21] ... Kami setuju bahawa prinsip yang di tegaskan dalam kes Mursida binti Mustakim v Hashim bin Abdullah adalah berkenaan prinsip setiap pihak terikat kepada pliding. Namun kami dapati isu yang berbangkit tidak sama dengan isu yang menjadi pertikaian dalam kes ini. ...

[22] Persoalan bahawa fakta yang tidak diplidkan tidak boleh dibangkitkan sepanjang perbicaraan, kami dengan hormat bersetuju dengan prinsip asas yang ditegaskan oleh Peguam Perayu/Defendan. ... Dalam kes ini berdasarkan nota perbicaraan kami dapati tiada apa-apa bantahan di kemukakan oleh Perayu/Defendan sejurus selepas Responden/Plaintif memberi keterangan berkaitan ucapan hibah lisan arwah. ... Seharusnya pihak Perayu/Defendan membantah keterangan berkenaan fakta baru dengan segera kerana pihak-pihak di dalam perbicaraan tidak boleh di kejutkan dengan suatu dakwaan baru atau fakta baru yang mereka tidak ada peluang membela diri atau menafikannya.

[26] Kesimpulan kami, walaupun prinsip amnya fakta baru tidak boleh di bangkitkan sepanjang perbicaraan apabila tidak diplidkan, namun apabila tidak ada bantahan oleh pihak yang satu lagi, malah ada bukti pihak yang satu lagi menjawab secara lisan kemudian dari itu semasa peringkat kes mereka, fakta tersebut boleh dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat keputusan. Kami boleh mengatakan bahawa keadaan-keadaan yang sedemikianlah menjadi kecualian kepada prinsip am tersebut. ...’

Namun begitu kes Abdul Ghani bin Abdul Kadir & seorang lagi v Arpah binti Kadir di atas [lihat para 28 hingga 30 di mukasurat 320-321] mengakui bahawa ‘fakta yang dijadikan sandaran oleh Plaintif dan menunjukkan kausa tindakannya’ hendaklah diplidkan jika tidak maka pihak itu akan hilang kausa tindakannya. Oleh itu kita dapat katakan juga bahawa jika Defendan gagal memplidkan fakta sandaran pembelaannya dan menunjukkan kausa pembelaannya maka pembelaan yang tidak diplidkan itu tidak boleh digunakan sepanjang perbicaraan. Dalam kes Abdul Ghani ini tuntutan adalah tuntutan hibah maka fakta material dakwaan yang diperlukan adalah fakta-fakta berlakunya hibah. Jika Plaintif tidak menyatakan fakta-fakta itu dan Mahkamah tidak mempunyai gambaran apakah kausa tindakan Plaintif serta menimbulkan tandatanya adakah Plaintif menuntut wasiat atau waqf atas harta arwah dan lebih malang jika tuntutan Plaintif keatas harta arwah menjadi tidak berasas sama sekali dan kehilangan kausa tindakan. Dalam kes Abdul Ghani ini apa yang penting ialah fakta ujudnya transaksi hibah harta arwah kepada Plaintif. Manakala fakta berkenaan bentuk hibah samada bertulis atau lisan bukanlah fakta-fakta yang boleh menunjukkan kausa tindakan. Bentuk atau cara hibah dibuat lebih merupakan fakta sampingan yang boleh di nyatakan dalam pliding atau tidak, jika ada.

Dikatakan juga oleh kes tersebut bahawa fakta yang dimaksudkan oleh seksyen 63 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah itu ialah : ‘fakta-fakta jika tidak dinyatakan, mahkamah atau pihak Defendan gagal merumuskan apakah kausa tindakan Plaintif dalam sesuatu kes ataupun pernyataan tuntutan itu sendiri menjadi tidak sempurna.’

Sebagai rumusan saya bependapat bahawa kes Abdul Ghani bin Abdul Kadir & seorang lagi v Arpah binti Kadir di atas ini adalah jelas untuk menjawab persoalan mengenai prinsip bahawa ‘pihak-pihak terikat dengan plidingnya dan Mahkamah hanya membuat keputusan berdasarkan pliding yang di kemukakan’.

Persoalan Kedua:

Apa yang perlu diplidkan sebagai fakta material di dalam Pliding-Pliding berkaitan prosiding kes mut’ah.

Tuntutan mut’ah adalah diperuntukkan di bawah seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pahang) 2005. Maka butiran dan fakta material yang perlu diplidkan adalah mengenai kausa tindakan atau kausa pembelaan yang terkandung serta tertakluk kepada seksyen tersebut. Fakta-fakta itu hendaklah mengandungi isu elemen-elemen atau unsur-unsur yang terdapat di dalam seksyen itu sendiri.

Seksyen itu memperuntukkan:

"58. Selain daripada haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut’ah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut Hukum Syarak."

Maka isu/elemen dalam kes tuntutan sedemikian itu adalah:

-   Samada pihak-pihak atau pasangan itu telah bernikah dengan sah menurut peruntukkan Enakmen Undang Keluarga Islam 2005 – maka perlu di berikan butiran pernikahan mereka oleh Plaintif.
-      Samada pihak-pihak itu telah bercerai dengan sah menurut peruntukkan Enakmen Undang Keluarga Islam 2005 – maka perlu di berikan butiran perceraian mereka oleh Plaintif.
-      Samada perempuan itu telah diceraikan oleh Defendan tanpa sebab yang patut di sisi Hukum Syarak.
-      Berapakah jumlah wang mengikut Hukum Syarak yang wajar dan patut di bayar oleh suami kepada isteri itu  - maka perlu diplidkan fakta bagi menunjukan keujudan/ketidakujudan kedudukan mengenai perkara berikut: kesenangan suami, kesusahan suami, keturunan isteri dan sifat isteri itu yang merupakan kriteria berdasarkan hukum Syarak kerana:

فإن تنازعا قدرها القاضى بقدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفتها

Maksud: “Sekiranya berlaku perselisihan mengenai kadar mutaah yang patut dibayar oleh suami kepada isterinya, maka hakim hendaklah bertindak sebagai penentu kadar mutaah itu berdasarkan kriteria-kriteria berikut, kesenangan suami, kesusahan suami, keturunan isteri dan sifat isteri itu”.

-      Tambahan kepada diatas Defendan hendaklah memplidkan terdapatnya faktor-faktor hilang kelayakan atau gugurnya hak menuntut mut’ah, jika kausa pembelaan sedemikian ujud dan Defendan ingin menjadikan alasan dan sandaran dalam pembelaan atau pertikaiannya.

Dalam posting yang lain pula saya akan membincangkan persoalan Pliding secara lebih khusus.

Sementara itu, kenapa seksyen 58 mempunyai rangkaikata berikut di awal ayatnya: Selain daripada haknya untuk memohon nafkah ...’. [Secara ringkasnya perkataan ‘nafkah’ di dalam seksyen itu lebih menjuruskan kepada nafkah semasa dalam tempoh iddah perceraian. Nafkah sedemikian ini di gelar sebagai ‘nafkah iddah’]. Maka sehubungan dengan itu timbul persoalan berikut:

Apakah rangkaikata tersebut bermaksud bahawa jika sekiranya perempuan itu tiada hak menuntut nafkah maka beliau tidak boleh menuntut bayaran mut’ah? 

Di sisi syarak seseorang isteri yang diceraikan itu tidak layak menuntut atau mendapatkan nafkah iddah sekiranya beliau telah melakukan ‘nusyuz’ yakni ’penderhakaan’ kepada suaminya. Begitu juga jika haknya kepada nafkah iddah telah beliau gugurkan/ibra’kan selepas berlakunya perceraian, maka dalam situasi ini nafkah itu tidak boleh didapatkan semula. Apakah sehubungan dengan itu maka hak si isteri itu untuk mendapatkan bayaran mut’ah itu telah hilang, tiada ujud ataupun telah gugur?

Saya berpandangan bahawa rangkaikata Selain daripada haknya untuk memohon nafkah ...’ dalam seksyen 58 itu sepatutnya tidak perlu di sebut/di masukkan samasekali dalam seksyen itu kerana ‘nafkah’ dan mut’ah adalah dua perkara yang berlainan. Sebagaimana yang telah di nyatakan di dalam posting peringkat awal blog ini, ‘mut’ah’ adalah mut’ah manakala nafkah adalah suatu perkara yang lain walaupun konsep mut’ah itu bermaksud lebih kearah menghampiri konsep nafkah. Ia bukannya pemberian saguhati ex-gratia semata-mata tetapi mempunyai konsep/hikmah dan tujuan tertentu serta merupakan suatu tanggungjawab bagi orang bertaqwa sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah 2:241 yang bermaksud: Dan isteri-isteri yang diceraikan, berhak mendapat mut’ah (pemberian saguhati) dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang taqwa.’

Di mukasurat 766 dalam kitab berjudul Kitab Fikah Mazhab Syafie Jilid 4 Pustaka Salam [terjemahan dari kitab Al Fiqhul Manhaji ‘Ala Mazhabil Imam as-Shafie karangan Dr Mistofa al-Khin, Dr Mustofa al-Bugha dan Ali ash-Sharbaji]  di nyatakan bahawa:

‘Hikmat disyariatkan mut’ah ialah untuk mengambil hati isteri yang telah diceraikan sewaktu dia meninggalkan kehidupan bersuami, meringankan bebanan dan kesusahan disebabkan perpisahan dan mengubati perasaan sakit hati dan rasa benci yang memuncak hasil daripada perceraian tersebut.’

Wassalam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan