Rabu, 17 Julai 2013

Republik Yaman

Republik Yaman telah di tubuhkan pada 22.05.1990 dengan penyatuan kerajaan Yaman Utara dengan Yaman Selatan. Bahasa rasminya adalah Bahasa Arab. Penduduknya lebih kurang 55% adalah dari kalangan Sunnah wal Jamaah Mazhab Shafi’I dan lebihkurang 45% adalah dari Mazhab Shiah Zaidiyyah dan pengikut Mazhab Ismaili sebagai minoriti kecil.


Perundangan mengenai bayaran mut’ah di Negara Yaman ini menetapkan kadar serta had maksima bayaran mut’ah dan cara bayaran mut’ah kepada bidangkuasa hakim Mahkamah. Bayaran mut’ah ini di rujuk sebagai ta’wid di Negara Yaman. Namun istilah ta’wid ini adalah sama sahaja dengan maksud mut’ah, mutaah mahupun mata’a dan seumpamanya. Istilah ini semua merujuk kepada falsafah konsep pembayaran/pemberian saguhati oleh suami kepada isteri yang diceraikan olehnya sebagaimana yang telah di terangkan dalam posting-posting yang lalu.

Had maksima kadar mut’ah adalah bersamaan dengan sejumlah yang tidak melebihi kadaran nafkah selama setahun menurut kadaran nafkah isteri-isteri orang lain yang setara dengan isteri yang diceraikan itu. Cara pembayaran boleh diperintahkan untuk dibayar secara sekaligus ataupun melalui ansuran bulanan dan terpulang kepada pertimbangan Mahkamah.

Ini berbeza dengan Negara Malaysia di mana kadar dan had maksima jumlah bayaran mut’ah tiada ditetapkan. Formula pengiraan jumlah mut’ah juga tiada ditetapkan mahupun di gariskan dengan lebih terperinci di Malaysia. Oleh itu berlakulah beberapa jenis formula yang di lakukan oleh Mahkamah Syariah di Negara ini. Lihat posting blog ini yang lalu mengenai beberapa kaedah dan formula yang telah digunakan dan sedang digunakan di Mahkamah Syariah Malaysia. Maka tidak hairanlah tuntutan ‘mega’ jumlah mut’ah kini berlaku di Malaysia seolah-olah perceraian itu menuntut harga yang amat keterlaluan di dalam sistem perundangan Islam di Malaysia.


Menurut Perkara 71 Undang-Undang Status Peribadi Yemen [Dikri No. 20 tahun 1992] :
  
Jika seseorang lelaki menceraikan isterinya dan ternyata kepada hakim bahawa suami telah sewenang-wenangnya dalam menceraikan mereka tanpa sebab yang baik, dan isterinya akan mengalami kesusahan dan kemiskinan dari perceraian itu, maka kadi boleh memerintahkan supaya lelaki/suaminya itu membayar pampasan (ta’wid) kepada isterinya itu mengikut kes dan takat kesembarangan penceraian, dengan syarat jumlah ta’wid tersebut tidak melebihi jumlah nafkah setahun (nafkah menurut kadar yang dialami oleh para isteri yang sepertinya), disamping bayaran untuk nafkah bagi tempoh ‘idda. Hakim juga boleh memerintahkan agar pembayaran itu dibuat secara sekaligus atau secara ansuran bulanan mengikut keadaan kesesuaian.

Yemen Law of Personal Status [Decree No. 20 of 1992]
Article 71:

If a man divorces his wife and it appears to the judge that the husband was arbitrary in divorcing her without good reason, and that the wife will suffer distress and poverty from this, the qadi may award her compensation (ta’wid) against her divorcer according to the case and the extent of arbitrariness, provided this does not exceed the amount of one year’s maintenance for her peers, besides maintenance for the ‘idda period. The judge may require the payment to be made in a lump sum or in monthly [instalments] according to the circumstances.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan